แถลงข่าว เครือข่ายพุทธบริษัท ๔ ปกป้องพระพุทธศาสนา กรณีวัดถ้ำเนรมิตแถลงข่าว 

เครือข่ายพุทธบริษัท ๔ ปกป้องพระพุทธศาสนา 
วันนี้ (๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๓๐ น. โดย
พระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ (สมบูรณ์ สุวณฺโณ) 
เจ้าอาวาสวัดถ้ำเนรมิต ตำบลแม่กระบุง 
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

ทนายนิทัศน์ ประเสริฐเนติกุล
ทนายผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา

นายองอาจ ธรรมนิทา
ผู้ประสานงานเครือข่ายพุทธบริษัท ๔ ปกป้องพระพุทธศาสนา

โดยขอใช้สถานที่ภายในห้องสตูดิโอ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC วัดพระธรรมกาย
จังหวัดปทุมธานี จัดงานแถลงข่าวและถ่ายทอดสด


๑. กรณีวัดถ้ำเนรมิต ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

“ทนายนิทัศน์ ประเสริฐเนติกุล” กล่าวว่า ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านที่สนใจมาทำข่าว และกราบเรียนไปถึงพี่น้องชาวพุทธทุกท่าน ข้าพเจ้าขอออกตัวก่อนว่า ข้าพเจ้ามิใช่ศิษย์วัดพระธรรมกาย แต่ที่ข้าพเจ้าเข้ามาช่วยทำคดีเพราะเห็นแก่พุทธศาสนา ที่กำลังประสบภัยอยู่ในวันนี้

สืบเนืองจากเมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๙ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ไปทำการตรวจยึดพื้นที่บริเวณ วัดถ้ำเนรมิต ตามที่ได้มีการแจ้งความไว้ ณ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑ กค.๕๙ ตามลำดับคดี่ ๙/๕๙

ในนามของทนายวัดถ้ำเนรมิต โดยพระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ เจ้าอาวาสวัดถ้ำเนรมิต (เป็นเจ้าอาวาสลำดับที่ ๗) ผู้ตกเป็นผู้ต้องหา ขอชี้แจงมายังสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านว่า วัดถ้ำเนรมิต และพระครูวิสทธิ์กาญจนกิจ เจ้าอาวาสวัดถ้ำเนรมิต ไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด

ผมขออธิบายหลักกฎหมายนิดหน่อย วัดมี ๒ ประเภท
๑.วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

๒.สำนักสงฆ์ ดังนั้น สำนักสงฆ์ก็คือวัด


ผมขออธิบายความหมายของคำว่า วิสุงคามสีมา และที่ธรณีสงฆ์ ให้เข้าใจก่อน

๑.วิสุงคามสีมา คือ เขตแดน หรือที่ดินที่แบ่งแยกจากที่ดินของคนอื่น เป็นเขตที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแก่พระสงฆ์ เป็นการเฉพาะ เพื่อใช้สร้างอุโบสถ โดยประกาศเป็นพระบรมราชโองการ ปัจจุบัน วัดถ้ำเนรมิต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๔


๒.ที่ธรณีสงฆ์ หมายถึง ที่ดินที่เป็นของวัด ได้รับบริจาคมา หรือยกให้เป็นของวัด ที่ดินดังกล่าวถือเป็นกรรมสิทธิ์ของวัด ซึ่งวัดจะได้ประโยชน์จากที่ดินนั้น ที่ธรณีสงฆ์คนอื่นจะเข้าครอบครอง หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่คนอื่นไม่ได้ นอกจากพระราชบัญญัติการเวนคืนเท่านั้น

ที่ธรณีสงฆ์ หรือ ที่ดินของวัด ถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นกรรมสิทธิ์ของวัด ซึ่งตามพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๑๒ เดิม ห้ามโอนโดยเด็ดขาย

ในปัจจุบันสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ โดยตราเป็นพระราชบัญญัติ ยกเว้นโอนให้ส่วนราชการ ฯ ทำได้โดยพระราชกฤษฎีกา

แต่ที่สำคัญ ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ ฯ เป็นทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี


วัดถ้ำเนรมิต ได้สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นการสร้างก่อนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ บังคับใช้ ( กฎหมายสงฆ์ฉบับแรก) และเป็นการสร้างก่อน พระราชบัญญัติป่าไม้ ๒๔๘๔ พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ๒๕๐๔ และ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

เมื่อประมาณปี ๒๕๓๓ พระสมบูรณ์ สุวณโน หรือปัจจุบันคือ พระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ ได้เข้ามารักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเนรมิต

และในช่วงเวลานั้นเอง ได้รับการบริจาคที่ดินจากประชาชน ที่มีที่ดินติดต่อกับวัด


๑. พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ณ สงขลา จำนวน ๕๘ ไร่

๒. นายหาญ กุยยกานนท์ จำนวน ๘ ไร่

๓. นางวันดี วิทยา จำนวน ๒๐ ไร่

รวมแล้วได้รับบริจาคมา ๘๖ ไร่ (ตามเอกสาร บันทึกของทางวัด)


หลังจากที่พระครูวิสุทธิ์ ได้เข้ามาเป็นเจ้าอาวาส ก็ได้ขอหนังสือรับรองสภาพวัด ต่อกรมศาสนา โดยได้รับหนังสือรับรองสภาพวัด ๑๑ กค. ๓๔ โดยระบุชัดเจนว่า วัดสร้างมาตั้งแต่ ปี ๒๔๘๐

พร้อมกับขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ต่อสำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา มาเมื่อ ๑๐ ธันวาคม ๓๔ ตามราชกิจจานุเบกษา

ในระหว่างที่พระครูวิสุทธิ์ เข้าไปเป็นเจ้าอาวาส ก็ได้ทำบันทึกกิจกรรมไว้ตลอด

แต่จะขอยกเอามาเฉพาะปี ๒๕๓๓

ในปี ๒๕๓๓ ได้มีการบันทึกกิจกรรมของวัด เป็นหลักฐาน โดยเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๓๓ พ.ต.ท.ทวีศักดิ ณ สงขลา ถวายที่ดินที่ติดกับวัดให้วัดจำนวน ๕๘ ไร่ นายหาญ กุยยกานนท์ ถวายที่ดิน ๘ ไร่ นางวันดี วิทยา ๒๐ ไร่ รวมที่ดินที่ได้รับถวายมา ๘๖ ไร่ โดยไม่รวมที่ดินของวัดที่มาก่อน ๒ ไร่ ในหนังสือขอขึ้นทะเบียนไว้ ระบุไว้ถึงคนที่บริจาคที่ให้วัด

และยังปรากฏตามหนังสือ หนังสือลงวันที ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๓ ถึงการบริจาค

เห็นได้ชัดเจนว่า มีการบันทึกการถวาย พันธ์ต้นไม้ เกือบ ๓,๙๐๐ ต้น ต้นมะม่วง มะขาม ขนุน ยาง ไทร พร้อมกับมีการบันทึกผู้บริจาคที่ดินให้กับทางวัดไว้ด้วย

กิจกรรมในการปลูกต้นไม้ มีเจ้าหน้าที่อุทยานเขื่อนศรีนครินทร์ ๑๐ คน และญาติโยมเกือบ ๒๐๐ คน มีบันทึกว่าตำรวจตระเวนชายแดนเดินทางมาร่วมงาน โดยรถบัส แต่มาไม่ถึงเพราะทางเปียกและลำบากมาก (เป็นคำพูดของคนบ้านนอก) จึงกลับไปก่อน

มีบันทึกถึงการปลูกต้นไม้ ๓,๙๐๐ ต้นชัดเจน การใช้แรงงานผู้ชาย ๖๐ คน การใช้แรงงานหญิง การใช้ใช้นักเรียน การใช้รถเทเลอร์ ในการปลูกต้นไทร มะม่วง มะขาม ขนุน และต้นยาง

แต่ที่สำคัญ ก่อนจะถึงวันปลูกต้นไม้ให้วัด ทางวัดได้ทำหนังสือถึง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เขื่อนศรีนครินทร์ ขอกำลังคนมาช่วยปลูก ( ตามหนังสือ ๑๕ มิย. ๓๓ )

การปลูกต้นไม้ ก็เป็นไปตามผัง ที่จัดทำขึ้น บ่งบอกสถานีและบริเวณชัดเจน ( ตามผังเก่า )

คดีนี้เจ้าหน้าที่อุทยาน ไม่ได้ตรวจพบการกระทำความผิด เพราะถ้าเจ้าหน้าที่

อุทยานพบกระทำความผิดปกติจะแจ้งความพื้นที่เกิดเหตุ


แต่เป็นกรณีที่พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ให้เจ้าหน้าที่อุทยานไปแจ้งความร้องทุกข์ที่ สำนักงาน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บก.ปทส. บางเขน กรุงเทพ

เจ้าหน้าที่อุทยานเองเคยร่วมกิจกรรม กับทางวัดมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ ถ้าผิดจริง

ทำไมปล่อยไว้ถึง ๒๖ ปี แสดงว่าตลอด ๒๐ กว่าปีที่ผ่านมา ไม่เคยกระทำความผิดเลย


         ๑. ถ้าวัดกระทำความผิด ชาวบ้านแถวนั้น หลายหมู่บ้าน ก็ผิดด้วย โดยเฉพาะหมู่ ๖

ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัด สำนักงานอนามัย และ อบต

          ๒. ความจริงแล้ว วัดและชาวบ้านอยู่มาก่อนที่จะประกาศเป็นเขตอุทธยานแห่งชาติเขื่อน

ศรีนครินทร์ เมื่อปี ๒๕๒๔ ดังนั้น จึงไม่มีความผิดแต่อย่างใด แต่เป็นการผ่อนผันให้อยู่ร่วมกันระหว่างชาวบ้าน วัด หน่วยงานราชการ โรงเรียน และอุทธยาน

          ๓. ถนนจากเขื่อนศรีนครินทร์ ผ่านหมู่บ้านเข้าไป ชาวบ้านตั้งชื่อให้ ถนนศรีนครินทร์

แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ทางราชการเองก็ยอมรับชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ถึงกับสร้างถนนเข้าไปให้เพื่อให้มีความเจริญ

          ๔. ที่ดินที่ตรวจยึด เป็นที่ราบเชิงเขา เดิมที่เป็นที่ทำกินของชาวบ้านมาตลอด และมีการโอนครอบครองต่อกันมาถึงวัด ไม่มีส่วนใดแสดงว่าวัดมีเจตนาบุกรุกที่อุทยานเลย

          ๕. วัดไม่ได้ไปบุกรุกพื้นที่บนเขา อยู่เพียงสถานที่ที่ได้รับบริจาคมา มาตั้งข้อหาในที่ดินที่รับบริจาคมาได้อย่างไร

           ๖. ที่วัดและที่ชุมชน หมู่บ้าน บริเวณ ตั้งแต่เริ่มถนนศรีนครินทร์ เข้าไป จนสุด มีหลายหมู่บ้าน และไม่มีหมู่บ้านไหน มีโฉนด เหมือนกับวัด แต่วัดผิดเพียงผู้เดียว เป็นได้อย่างไร

การกระทำที่ผิดกฏหมายของป่าไม้และตำรวจ

****คดีอาญาถ้าผิดต้องถือว่าบุกรุก วัดได้รับบริจาคที่มา ปี ๓๓ ปัจจุบัน ๒๖ ปี แล้วยังมาตั้งข้อหาวัดบุกรุกที่ดินได้อย่างไร ฆ่าคนตายอายุความยังเพียง ๒๐ ปี ถ้าบุกรุกจริงอายุความขาดมาตั้งนานแล้ว มาแจ้งความเป็นคดีนี้ได้อย่างไร

****ที่ดินที่รับบริจาคมา เป็นที่ธรณีสงฆ์ ตำรวจเอาอำนาจอะไรมาปิดประกาศทำการตรวจยึด ที่ธรณีสงฆ์จะยึดได้ ก็ต่อเมื่อมีพระราชบัญญัติเวนคืนเท่านั้น และเป็นการเวนคือเพื่อสาธารณะประโยชน์

จากข้อเท็จจริงดังเรียนมา 

ทางวัดและทางพระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ 
ไม่ได้กระทำความผิดในคดีนี้เลย

คดีนี้ตำรวจให้เจ้าหน้าที่อุทยานมาแจ้งความร้องทุกข์ กล่าวหา โดยที่ตำรวจไม่ต้องรับผิดชอบ แต่เจ้าหน้าที่อุทยานต้องรับผิดชอบแทนตำรวจ

ทนายขอร้องผ่านสื่อมวลชนทุกฉบับ ขอให้ความเป็นธรรมกับทางวัดและพระครูวิสิทธิ์กาญจนกิจ ด้วยและขอให้เป็นสื่อสอบถามไปยัง ท่าน พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา และ พล.ต.อ. ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ว่า 

***ขอความเมตตาให้ทางหลวงพ่อ (พระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ) ได้ประกันตัวด้วย และแจ้งผ่านสื่อมาก็ได้ว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ประกัน

จะมีการจับสึก จับเข้าห้องขังไหม???

***ถ้าท่านพล.ต.อ.จักร์ทิพย์ กับท่าน พล.ต.อ.ศรีวราห์ รับรอง ไม่มีการจับสึก ไม่มีการเข้าห้องขัง และให้ประกันตัวแน่นอน มีสื่อเป็นพยาน ผมก็จะพาหลวงพ่อ (พระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ) ไปมอบตัว****


และทางทีมทนายได้ตัดสินใจ ทำเรื่องร้องเรียน ไปยังองค์กรต่างๆ อีกหลายองค์กร เช่น สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนกยกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
เราฟังการแถลงข่าว ได้ที่

https://www.facebook.com/theonlyonechannel/videos/1570459609924831/
แถลงข่าว เครือข่ายพุทธบริษัท ๔ ปกป้องพระพุทธศาสนา กรณีวัดถ้ำเนรมิต แถลงข่าว เครือข่ายพุทธบริษัท ๔ ปกป้องพระพุทธศาสนา กรณีวัดถ้ำเนรมิต Reviewed by bombom55 on 01:22 Rating: 5

4 ความคิดเห็น:

 1. เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย ทำไมปล่อยให้คนรังแกพระรายวันขนาดนี้ เราชาวพุทธต้องช่วยดูแลและเรียกร้องความยุติธรรม

  ตอบลบ
 2. พระพุทธศาสนามีภัย เราชาวพุทธต้องช่วยกันปกป้องค่ะ

  ตอบลบ
 3. รัฐบาลรัฐประหาร อยากทำไรก็ทำตามอำเภอใจ

  ตอบลบ
 4. ใครจะรู้จะเข้าใจน่าสลดใจพระพุทธศาสนามีภัยฉันรักวัดฉันรักศาสนาพุทธและรักประเทศไทย

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.