แถลงข่าว เครือข่ายพุทธบริษัท ๔ ปกป้องพระพุทธศาสนา กรณีพระธาดา จรณธโร ประธานมูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์
แถลงข่าว 
เครือข่ายพุทธบริษัท ๔ ปกป้องพระพุทธศาสนา 
วันนี้ (๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๓๐ น. 

โดย
พระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ (สมบูรณ์ สุวณฺโณ) 
เจ้าอาวาสวัดถ้ำเนรมิต ตำบลแม่กระบุง 
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

ทนายนิทัศน์ ประเสริฐเนติกุล
ทนายผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา

นายองอาจ ธรรมนิทา
ผู้ประสานงานเครือข่ายพุทธบริษัท ๔ ปกป้องพระพุทธศาสนา

โดยขอใช้สถานที่ภายในห้องสตูดิโอ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC วัดพระธรรมกาย
จังหวัดปทุมธานี จัดงานแถลงข่าวและถ่ายทอดสดกรณีพระธาดา จรณธโร ประธานมูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์

ตามที่ “นายวรกิจ โตเจริญ เจ้าหน้าที่ป่าไม้” ได้แจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษ “พระธาดา จรณธโร ประธานมูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์” เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ตามบันทึกประจำวันคดีอาญาที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ กค. ๒๕๕๙

๑) บุกรุก แผ้วถาง ป่า อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ๒๔๘๔

๒) และร่วมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กก. ๔ บก ปทส. และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายเรียกไปยัง พระธาดา ฯ โดยให้ไปพบกับเจ้าหน้าที่ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ. ที่ทำการ บางเขน

ข้าพเจ้า “นายนิทัศน์ ประเสริฐเนติกุล ในฐานะทนายผู้รับมอบอำนาจจากพระธาดา จรณธโร ประธานมูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์” ขอกราบเรียนชี้แจงมายังสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านว่าพระธาดา ไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด กล่าวคือ
เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พระธาดา ได้ไปรักษาการณ์เป็นเจ้าอาวาสที่สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ เหตุเพราะเป็นวัดร้างมาก่อน วัดดังกล่าวนี้ ตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน ติดภูเขา และมีถนนล้อมรอบ เนื้อที่เพียง ๔ ไร่ ๓ งาน ไม่สามารถขยายได้ พระธาดามีความประสงค์ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาจัดอบรมแก่เยาวชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ดังนั้น ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ พระธาดา จึงได้ไปซื้อที่ดินจากชาวบ้านชื่อนายเสมอ ใจดี ซึ่งเป็นคนอำเภออุ้มผาง จ.ตาก ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน ที่ไร่ ที่หมู่บ้านเซอทะ (ใกล้กับหมู่บ้านเดลอคี ชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นหมู่บ้านเดลอคี) จำนวนประมาณ ๖๐ –๗๐ ไร่

ที่ดินดังกล่าวติดทางหลวงหมายเลข ๑๒๘๘ โดยมีด้านทิศใต้ติดกับสวนส้มเพชรอุ้มผาง ด้านตะวันออกติดถนนหลวง (ปรากฏตามสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ )

หลังจากนั้น ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ พระธาดา ก็ได้ซื้อที่ดินต่อเนื่อง จากนายประวัติ ปะนันท์ จำนวน ๒๓ ไร่เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และซื้อจากนายเจริญ กันทะวงศ์ อีก ๑๖.๕ ไร่ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (ตามสัญญาซื้อขาย)

และในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้มีนางจินตนา วิริยะ มอบที่ดินให้กับทางมูลนิธิฯ อีกจำนวน ๖๗ ไร่ ทำให้ที่ดินของมูลนิธิทั้ง ๔ แปลงต่อเป็นผืนเดียวกัน (ตามหนังสือสัญญายกที่ดินให้วัด ๑ มีนาคม ๕๖) รวมเป็น ๔ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑๗๖.๕ ไร่

หลังจากที่พระธาดา ได้ไปซื้อที่ดินแปลงแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว พระธาดา ก็ได้ก่อตั้งมูลนิธิ ชื่อ มูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์ โดยมีสำนักงานอยู่ที่ ๓๖๕ หมู่ ๑ ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นบ้านของรองประธานฯ โดยมูลนิธิก่อตั้งสำเร็จโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕เนื่องจากบริเวณที่ดินที่ซื้อมา ส่วนมากเป็นไร่ข้าวโพด มียุ้งฉางเก็บข้าวโพด และกระท่อมเฝ้าไร่ พระธาดา จึงได้รื้อทิ้ง และสร้างเป็นมูลนิธิขึ้นโดยใช้ไม้ไผ่เป็นหลัก 


***มิได้มีการตัดต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่มาแปรรูปใช้ในการก่อสร้างแต่อย่างใด พร้อมขอทะเบียนบ้านต่อทางราชการ คือบ้านเลขที่ ๑๔๓ หมู่ ๒ ตำบลหนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก และได้มีการแจ้งย้ายที่ทำการมูลนิธิมา ณ ที่ ๑๔๓ ฯ แต่ยังไม่มีการแก้ไขให้เสร็จ ฯ

***ถ้าที่ดินที่ขอทะเบียนไม่ถูกต้อง มีการบุกรุก แผ้วถางป่าตามข้อกล่าวหา ทางเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านจนถึงสำนักงานอำเภอก็คงไม่ออกทะเบียนบ้านให้

เนื่องจากที่ดินที่มูลนิธิซื้อมาจากชาวบ้าน เป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ และทางราชการก็ยังไม่ออกเอกสารสิทธิ์ให้

แต่เป็นที่ดินที่ให้ชาวบ้านใช้ทำประโยชน์ ขายเปลี่ยนมือกันได้ ดังนั้นการจะทำอะไรลงในที่ดิน บางครั้งต้องขออนุญาตต่อทางราชการ

หลังจากจดทะเบียนมูลนิธิเสร็จ ทางพระธาดา ได้ประสานชาวบ้านเพื่อขอความเห็นชอบในการใช้พื้นที่ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งชาวบ้านที่เข้าประชุม เห็นชอบด้วยกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ (ตามเอกสารรายงานการประชุม และชาวบ้านผู้เข้าประชุม ๖๕ คน)

และได้มีการประชุมชาวบ้านครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยการขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมประมาณ ๒๐๐ ไร่ ในบริเวณที่ซื้อมา เพื่อปลูกป่า สร้างศูนย์อบรม ให้แก่เยาวชน และเป็นแหล่งเผยแผ่ความรู้ ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบด้วย ตามรายงานการประชุมและผู้เข้าประชุม ๗๔ คน (ตามรายงานการประชุม )
หลังจากผ่านประชาคมหมู่บ้านแล้ว ทางมูลนิธิได้ทำเรื่องเสนอต่อเทศบาลตำบลแม่กลอง (ตามเอกสาร ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๕๗) และได้รับความเห็นชอบในการใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ที่ยื่นขอไป


****และทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ก็ได้ตอบเป็นหนังสือกลับมายังมูลนิธิ เมื่อวันที่ ๑๖ พย.๕๘ โดยในหนังสือตอบกลับดังกล่าว ได้มีการยืนยันว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก ได้ออกไปตรวจสอบสภาพป่า ที่ขออนุญาต ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรป่าไม้เขต ๔ (ตาก)

****โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพป่าแล้ว เห็นควรอนุญาต ในเนื้อที่ ๑๘๖ ไร่ ๓ งาน ๘๐ วา

ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในหลักเกณท์ตามระเบียบที่กำหนด ฯ


****ประกอบกับคณะกรรมการกลั่นกรองการขอใช้พื้นที่เขตป่า มีมติเห็นควรอนุญาต เช่นเดียวกัน จังหวัดตากจึงมีความเห็นว่า สมควรพิจารณาอนุญาตให้มูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์ เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ท้องที่ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เนื้อที่ ๑๘๖ ไร่ ๓ งาน ๘๐ วา

****เพียงแต่รอขั้นตอนการอนุญาตขึ้นสุดท้ายจากกรมป่าไม้ เรื่องก็จบ****

ขอบคุณภาพ จาก เพจน้องแสนดี

เราฟังการแถลงข่าว ได้ที่

https://www.facebook.com/theonlyonechannel/videos/1570459609924831/
แถลงข่าว เครือข่ายพุทธบริษัท ๔ ปกป้องพระพุทธศาสนา กรณีพระธาดา จรณธโร ประธานมูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์ แถลงข่าว เครือข่ายพุทธบริษัท ๔ ปกป้องพระพุทธศาสนา กรณีพระธาดา จรณธโร ประธานมูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์ Reviewed by bombom55 on 02:10 Rating: 5

103 ความคิดเห็น:

 1. *คนเกิดมาชดใช้กรรมหรือ?"เราเกิดมาบนโลกนี้ ไม่ได้มาเพื่อเสวยบุญ หรือชดใช้กรรมอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันอยู่ แต่เกิดมาเพื่อสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป ไม่ใช่เกิดมาเพียงแค่ทำมาหากิน

  -เพียงปล่อยชีวิตให้เพลิดเพลินตามกระแสโลกไปวันๆเท่านั้น เราต้องสร้างบารมี เพราะในโลกสวรรค์นั้น เป็นทิพยสถานรองรับการเสวยผลบุญที่ได้กระทำเอาไว้ขณะที่เป็นมนุษย์

  ตอบลบ
 2. เชื่อในกฎแห่งกรรม เชื่อมั่นในความดี

  ตอบลบ
 3. หยุดเสียที พอกันทีได้ไหม เลิกเบียดเบียนวัดวาอาราม ทำลายพระพุทธศาสนาแบบทำเนียนได้แล้ว อย่านึกว่าไม่มีใครรู้นะ

  ตอบลบ
 4. พระไม่ได้ผิดอะไร ทำข่าวออกมาแค่ต้องการให้คนเสื่อมศรัทธาพระพุทธศาสนา ถ้าเอากฎหมายมากาง เอาพยานมายืนยัน พระท่านถูกทุกอย่าง

  ตอบลบ
 5. แจ่มแจ้งและเข้าใจ ยังสงสัยว่าทางรัฐงงอะไรหรือเปล่าว กับพระที่ทำความดีให้สังคม

  ตอบลบ
 6. เกิดมาเพื่อสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป เพราะในโลกสวรรค์นั้น เป็นทิพยสถานรองรับการเสวยผลบุญที่ได้กระทำเอาไว้ขณะที่เป็นมนุษย์

  ตอบลบ
 7. กรรมเป็นเครื่องแสดงเจตนา การที่พระอาจารย์ ธาดา จรณธโร ประธานมูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์ ปลูกสร้างอาคารด้วยไม้ไผ่ทั้งสิ้น โดยไม่มีไม้ใหญ่เลย แสดงให้เห็นว่า ท่านไม่มีเจตนาที่จะบุกรุกทำลายป่า มีแต่เจตนาที่จะอนุรักษ์ป่าเอาไว้ ไม่ใช่การทำลาย และที่ผ่านมาก็ยังมีส่วนช่วยปลูกเสริมเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าให้มากขึ้น โดยทางหน่วยราชการก็ได้รับรู้และเห็นชอบด้วย การเอาข้อหาบุกรุกทำลายป่ามาถวายท่าน เป็นการสมควรแล้วหรือ?

  ตอบลบ
 8. สาธุ ขอกราบอนุโมทนาค่ะ

  ตอบลบ
 9. ถ้าแบบนี้คนที่ทำผิดก็ควรรับผลที่ทำหน้าที่ผิดพลาด

  ตอบลบ
 10. ถ้าแบบนี้คนที่ทำผิดก็ควรรับผลที่ทำหน้าที่ผิดพลาด

  ตอบลบ
 11. แทนที่เราจะกราบอนุโมทนาบุญต่อพอจ.ธาดา กลับกลายมาหาคดีใส่ความท่าน ท่านเข้าไปช่วยปลูกป่ากลับหาว่าท่านเข้าป่าเพื่อไปทำลายป่าซะนี่ รัฐทำไมคิด กลั่นแกล้งพระใช่หรือไม่คะ

  ตอบลบ
 12. แจ่มแจ้งชัดเจน ด้วยเอกสารหลักฐานต่างๆ แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ พระท่านปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัยและกฎหมาย เป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและพระพุทธศาสนา ซึ่งศาสนสถานต่างๆ ก็เป็นสมบัติของประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาในที่สุด และเป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งทางจิตใจสืบต่อไปยังอนุชนรุ่นหลังต่อไป นั่นหมายถึง สันติสุขย่อมเกิดขึ้นแก่สังคมในท้องถิ่นอย่างแน่นอนฯ

  ตอบลบ
 13. สาธุ ขอกราบอนุโมทนาค่ะ

  ตอบลบ
 14. กรรมใดใครทำไว้ กรรมนั้นย่อมตามเสนอง

  ตอบลบ
 15. วัดพระธรรมกายไปอยู่ที่ไหนก็นำแต่ความร่มเย็นและผาสุขไปไห้กับชุมชนนั้นๆและยังช่วยไห้คนในชุมชนได้ฝึกและปฏิบัติตนให้รักและสั่งสมในความดีความมีระเบียบวินัยด้วยจริงๆทางภาครัฐน่าจะขอบคุณและยกย่องด้วยซ้ำไปมันถึงจะถูกต้องที่ได้บุคลากรของประเทศมีคุณภาพโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณของแผ่นดินด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 16. รัฐบาลเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนครับ..
  กรณีพุทธอิสระ..ทำไมไม่ปฏิบัติอย่างพอจ.ธาดาล่ะครับ..

  ตอบลบ
 17. ไม่ง่ายเลย กว่าจะได้พื้นที่สร้างศูนย์อบรมให้เยาวชนอุ้มผาง (ไม่เหมือนท่านที่แจกเงินชาวบ้าน 3 ล้านก็ได้ที่ป่าสงวน 300 ไร่) อะนี้อ่านแล้วศรัทธาเกิด ชัดเลยว่าเจตนาบริสุทธิ์ ขั้นตอนสะอาด ชาวบ้านรั้ววัดมีความสุข เพราะสังคมได้ประโยชน์จริง

  ตอบลบ
 18. มีปัญหาก็แก้กันไป สักวันหนึ่งคงหมดปัญหา พระพุทธศาสนามีภัุยจงร่วมใจกันฟันฝ่า สาธุ

  ตอบลบ
 19. พวกมือไม่พาย ยังจะเอาหัวลาน้ำอีกน่ะ นี้หรือแก้ไขปัญหาบุกรุกป่าไม้ ชาวบ้านเขาช่วยกันสร้างวัดมาเพื่อเป็นที่พึ่งในจิตใจเขายังมาทำลายกันอีก บาปกรรมชาติอไปจะไม่มีที่อยู่กันน่ะ พวกทำลายพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 20. แถลงข่าวชัดเจนมาก ไม่ได้บุกรุกผืนป่า

  ตอบลบ
 21. ปัญหาที่เกิดเพราะคนที่ไม่กลัวบาปขึ้นเป็นใหญ่นั่นเองไม่สนใจถูกผิดทำตามพอใจของตัวเองลืมไปว่าตำแหน่งยศนั้นมันมีวันหมดอายุ ลืมคิดที่จะเอาสิ่งดีไว้ยอ้นค้ดถึงตอนหมดยศสิ้นตำแหน่งเป็นแค่ตาแก่

  ตอบลบ
 22. ปัญหาที่เกิดเพราะคนที่ไม่กลัวบาปขึ้นเป็นใหญ่นั่นเองไม่สนใจถูกผิดทำตามพอใจของตัวเองลืมไปว่าตำแหน่งยศนั้นมันมีวันหมดอายุ ลืมคิดที่จะเอาสิ่งดีไว้ยอ้นค้ดถึงตอนหมดยศสิ้นตำแหน่งเป็นแค่ตาแก่

  ตอบลบ
 23. ชัดเจนมากขนาดนี้ ยังจะว่าผิดอีกหรือ

  ตอบลบ
 24. ชัดเจนมากขนาดนี้ ยังจะว่าผิดอีกหรือ

  ตอบลบ
 25. แจ่มแจ้งแก่พวกรับจ้างแจ้งข้อหาเพื่อตำแหน่งในวันข้างหน้า

  ตอบลบ
 26. กราบอนุโมทนาบุญค่ะ สาธุๆๆๆ

  ตอบลบ
 27. กราบอนุโมทนาบุญค่ะ สาธุๆๆๆ

  ตอบลบ
 28. หยุดทำลายพระพุทธศาสนาเถอะค่ะ ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส กันเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 29. หยุดทำลายพระพุทธศาสนาเถอะค่ะ ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส กันเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 30. ฟังแถลงข่าวแล้วสะเทือนใจจริง ๆ ไม่เข้าใจว่าพวกผู้มีอำนาจเค้าเติบโตกันมายังไง กินอะไรเป็นอาหารกัน ถึงได้สุดชั่วกันอย่างนี้ แยกถูกแยกผิดไม่เป็น ไม่รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ ยึดที่ธรณีสงฆ์ ไล่พระออกจากวัด ต่อไปบุคคลพวกนี้จะไม่มีแผ่นดินอยู่ ไปอยู่ที่ไหนก็โดนไล่ แทนที่จะมาช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนา กลับมาทำลายทำร้ายพระ ทำลายวัดกัน

  ตอบลบ
 31. หลักฐานเอกสารชัดเจน ขออนุโมทนาสาธุ

  ตอบลบ
 32. ฟังแถลงข่าวแล้วสะเทือนใจจริง ๆ ไม่เข้าใจว่าพวกผู้มีอำนาจเค้าเติบโตกันมายังไง กินอะไรเป็นอาหารกัน ถึงได้สุดชั่วกันอย่างนี้ แยกถูกแยกผิดไม่เป็น ไม่รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ ยึดที่ธรณีสงฆ์ ไล่พระออกจากวัด ต่อไปบุคคลพวกนี้จะไม่มีแผ่นดินอยู่ ไปอยู่ที่ไหนก็โดนไล่ แทนที่จะมาช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนา กลับมาทำลายทำร้ายพระ ทำลายวัดกัน

  ตอบลบ
 33. เจอข้อมูลนี้เข้าไป เจ้าหน้าที่รัฐที่ไปแจ้งข้อกล่าวหาพระ ก็หน้าแตกยับเลยสิครับ ที่สำคัญแบกบาปไปเต็มๆ ระวัง!! "เปรตแบกแผ่นดิน" วิบากกรรม คนที่ชอบโกง รุกคืบ แย่งแผ่นดินวัด

  http://www.winnews.tv/news/5906


  ตอบลบ
 34. หลักฐานเอกสารชัดเจน ขออนุโมทนาสาธุ

  ตอบลบ
 35. พระท่านช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปลูกป่ารักษาพื้นที่ แต่คนใจพาล สันดานหยาบ กลับหาเรื่องรังแกขับไล่ ออกนอกพื้นที่คุณอ้างสิทธิ์ผู้รักษากฎหมาย แต่อย่าลืมว่ากฎแห่งกรรมแน่นอนกว่านะคะ

  ตอบลบ
 36. มีเอกสารครบแล้วก็ยัง

  ตอบลบ
 37. ขอบคุณทนายที่ได้ชี้แจงข้อมูลมายังสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านว่าพระธาดา ไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด ครับ

  ตอบลบ
 38. ไม่น่าเชื่อเลยผู้ใหญ่ในบ้านเมืองพุทธแท้ๆยังทำร้ายพระสงฆ์ได้ทุกวันๆ. ท่านทำไปเพื่ออะไรได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวก็ตายจากโลกนี้ไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลย. ทำบุญทำความดีจะได้ติดตัวไปได้บ้าง

  ตอบลบ
 39. เลิกเบียดเบียนพระเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 40. เขาเห็นเป็นสถานที่สวยงามนะ เขาเลยอยากได้ ตอนยังรกร้าง เขาไม่อยากได้ โถ น่าสงสาร ไม่กลัวบาปกันเลยนะ

  ตอบลบ
 41. อย่าร่วมมือทำลายพระศาสนา พระท่านต้องการเพื่อเผยแผ่ ไม่ได้ต้องการทำลายป่า ไม่อย่างนั้นชาวเขา คนท้องถิ่นแถบนั้นก็จะปลูกฝิ่น ค้ายากัน มันเป็นการทำลายปท.คนในชาติของแท้

  ตอบลบ
 42. ความจริงคือ ความจริง การเบียดเบียนคนถือว่า บาปแล้ว แต่มาเบียดเบียนพระที่ตั้งใจทำดีเพื่อสังคมเพื่อศาสนายิ่งบาปค่ะ

  ตอบลบ
 43. กราบอนุโมทนาบุญสาธุค่ะการใช้อำนาจทำลายศาสนาเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดของที่สุดค่ะ

  ตอบลบ
 44. ไงละความจริงมาแล้ว

  ตอบลบ
 45. ไงละความจริงมาแล้ว

  ตอบลบ
 46. ยังมีลมหายใจยังมีชีวิตรีบแก้ไข
  ก่อนที่จะหมดลม มิเช่นนั้นกรรมหนักนะซิบอกไฮ

  ตอบลบ
 47. พระท่านอุทิศตนไม่ได้บุกรุกป่า เพราะป่าต้องอาศัยคน คนก็อาศัยป่า ไฉนกล่าวร้ายผู้ไม่เคยเบียดเบียนใครเลย มีแต่จะนำศีลธรรมเข้าไปปลูกฝังในจิตใจคน ทำไมถึงได้ปักธงกล่าวหา กล่าวร้ายผู้ไม่เบียดเบียนใคร ทำไม???

  ตอบลบ
 48. พระท่านอุทิศตนไม่ได้บุกรุกป่า เพราะป่าต้องอาศัยคน คนก็อาศัยป่า ไฉนกล่าวร้ายผู้ไม่เคยเบียดเบียนใครเลย มีแต่จะนำศีลธรรมเข้าไปปลูกฝังในจิตใจคน ทำไมถึงได้ปักธงกล่าวหา กล่าวร้ายผู้ไม่เบียดเบียนใคร ทำไม???

  ตอบลบ
 49. ความจริง เเละความดี จะปกป้อง คนที่ดีจริง


  ถ้าหากรัฐยังรังเเกพระอยู่เช่นนี้ อีกไม่นาน ก็จะตายเพราะการกระทำของตัวเอง
  เพราะไม่มีใครเจริญ เพราะให้ร้ายคนอื่น

  ตอบลบ
 50. ขอบคุณพระอาจารย์ค่ะ ที่ช่วยกันดูแลป่า

  ตอบลบ
 51. รีสอร์ทใหญ่ๆในป่ามีตั้งเยอะแยะ แต่ไม่ไปแตะเพราะเป็นพวกเดียวกัน จ้องจะไล่พระออกจากป่า ให้นายทุนไปทำธุรกิจแล้วถางป่าทิ้ง เจริญไหมล่ะ

  ตอบลบ
 52. อยุดทำลายพระพุทธศาสนาได้แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 53. ข้อมูลหลักฐานทุกอย่างชัดเจนดีมากค่ะ ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่จงใจกลั่นแกล้ง ก็คงไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้น!!

  ตอบลบ
 54. เกณฑ์วินิจฉัยกฎหมายของไทยทำไมแปลกจัง ป่าเสื่อมโทรม แถมปลูกป่าให้ สอนวิธีให้คนรักษาป่า ทำไมคอยแต่หาเรื่องคนทำความดีและประโยชน์แก่ป่าไม้และสังคม ถึงเวลาแล้ว!!! ที่รัฐบาลต้องให้พระท่านจัดคอร์สอบรมพัฒนา “คนเสื่อมโทรม” “ป่าเสื่อมโทรม” ให้กลายเป็น “คนสมบูรณ์” “ป่าสมบูรณ์” บนผืนแผ่นดินไทย

  ตอบลบ
 55. หลักฐานชัด สู้กันไปตามกฎหมาย

  ตอบลบ
 56. พระอาจารย์ทำถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบราชการทุกอย่าง ทำงานอย่างทุ่มเทเสียสละ อย่าได้รังแกท่านเลย ขอความเป็นธรรมให้พระอาจารย์ด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 57. รัฐบาลจะกลั่นแกล้งไปถึงไหน

  ตอบลบ
 58. อ่านจบแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนเลยว่า พระธาดา ไม่ได้บุกรุกป่า พระธาดาทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ รักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อยากจะขอความเมตตาหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องว่า ได้พิจารณาด้วยความถูกต้อง ถึงความดีที่พระธาดา ตั้งใจทำเพื่อพระพุทธศาสนา นะคะ

  ตอบลบ
 59. กลั้นแกล้งคนดีกฎหมายมีไว้เพื่ออะไร

  ตอบลบ
 60. กลั้นแกล้งคนดีกฎหมายมีไว้เพื่ออะไร

  ตอบลบ
 61. พุทธบริษัทสี่ต้องช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนา อย่าให้พระสงฆ์ถูกใส่ความทำร้าย

  ตอบลบ
 62. ขอเอาใจช่วยนะครับ เพราะถึงอย่างไรความจริง ย่อมไม่อาจหนีไปไหนได้

  ตอบลบ
 63. พุทธบริษัทต้องเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 64. ทำไม่รัฐบาลจึงจ้องไล่บี้แต่พระป่าแต่กลับให้เงินสนับสนุน มุสลิมสร้างมัสยิดกลางป่าสงวน ที่จังหวัดภูเก็ตถึง 300 ล้านบาท และแจกโฉนดที่ดินให้ชาวมุสลิมเป็น 1,000 ราย

  ตอบลบ
 65. ทำไม่รัฐบาลจึงจ้องไล่บี้แต่พระป่าแต่กลับให้เงินสนับสนุน มุสลิมสร้างมัสยิดกลางป่าสงวน ที่จังหวัดภูเก็ตถึง 300 ล้านบาท และแจกโฉนดที่ดินให้ชาวมุสลิมเป็น 1,000 ราย

  ตอบลบ
 66. ใส่ร้ายป้ายสีพระขนาดนี้ เจ้าหน้าที่รัฐลืมหูลืมตาดำเนินการนี้ได้ยังไง เอาหัวใจความเป็นคนไปทิ้งไว้ไหนแล้ว

  ตอบลบ
 67. ยุคเสื่อมทำผิดให้เป็นถูก ทำถูกเป็นผิด อธิบายให้เหล่าอันธพาลฟังต่อให้จริงยังไง ก้อไม่คิดจะเข้าใจ ใครทำกรรมอะไรไว้ก้อขอให้ได้รับผลแหางกรรมที่ตนก่อในเร็ววันเถอะนะ

  ตอบลบ
 68. เจ้าหน้าที่รัฐที่รับคำสั่งมา หาข้อมูลแท้จริงนำมาตรึกตรองด้วย. อย่าสั่งสม อย่าทำบาปไปเเลย ทำกับพระบาปหนัก. ใช้กรรมกันไม่หวาดไม่ไหวหลายๆชาตินะ. คนออกคำสั่งยิ่งบาปทวีคูณ หยุดเถิดๆๆ

  ตอบลบ
 69. เจ้าหน้าที่จะทำอะไรต้องรอบคอบต้องดูเจตนาด้วย ไม่ใช่ว่าถ้าเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายแล้วจะต้องจับผิดหมด หัดจับดีซะบ้างนะ

  ตอบลบ
 70. ชัดหรือยังพี่.......
  Clear Cut ชัดเจนไหมพี่ ?........
  คดีวัดถ้ำเนรมิต และคดีศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง จ.ตาก
  ยุติ.......คดีเถิด
  หยุดรังแกพระดีๆ เถิด
  ก่อนจะสายเกินไป.....
  ก่อนจะเป็นเหมือนน้ำผึ้งหนดเดียว
  ดับไฟที่ไม้ขีดก้านแรก ก่อนจะลุกลามไหม้หมดบ้าน
  ขอร้องกันดีๆ.......นะพี่

  ตอบลบ
 71. กราบถวายกำลังใจพระอาจารย์ธาดานะคะ

  ตอบลบ
 72. กราบถวายกำลังใจพระอาจารย์ธาดานะคะ

  ตอบลบ
 73. ต้องสู้ด้วยความจริงและความดี

  ตอบลบ
 74. ไม่ระบุชื่อ1 สิงหาคม 2559 เวลา 10:13

  ชัดเจนขนาดนี้ คนใจบาปยังแจ้งจับพระ ระวังนะ เป็นเปรตแบกแผ่นดิน ไม่เบานะแผ่นดินน่ะ เจ้าหน้าควรศึกษาธรรมะให้มากกว่านี้นะ เดียวจะไม่คุ้มที่เกิดมาเป็นมนุษย์

  ตอบลบ
 75. ขอให้ทางการทบทวนใหม่เถิด หลักฐานเอกสาร
  สภาพแวดล้อม ไม่เข้าข่ายผิดกฎเลย

  ขอเป็นกำลังใจให้พระอาจารย์

  ตอบลบ
 76. ได้ฟังพระธาดาชี้แจงแถลงข่าว....แล้วรู้สึกอย่างแรงว่า
  พระพุทธศาสนาประเมศนี้โดนกันขนาดนี้เรยยยหรือครับ....ท่านสีวะรา

  ตอบลบ
 77. ได้ฟังพระธาดาชี้แจงแถลงข่าว....แล้วรู้สึกอย่างแรงว่า
  พระพุทธศาสนาประเมศนี้โดนกันขนาดนี้เรยยยหรือครับ....ท่านสีวะรา

  ตอบลบ
 78. จะกลั่นแกล้งพระท่านไปถึงไหน จะกวาดวัดให้เรียบจากเมืองไทยหรืออย่างไร

  ตอบลบ
 79. ประเทศไทยไม่อยากสนับสนุนพระใช่หรือป่าว ถึงทำกันขนาดนี้ เล่นตรวจสอบที่ดินพระทั้งแผ่นดินเอาศาสนาอื่นบ้างนะ จะได้แฟร์ๆ

  ตอบลบ
 80. พุทธศาสนิกชนมาช่วยบำรุงพระพุทธศาสนา
  จะได้ยืนยาวนานนะครับ

  ตอบลบ
 81. พุทธบริษัท4ต้องจับมือกันร่วมปกป้องพระพุทธศาสนาค่ะ

  ตอบลบ
 82. อย่าให้ใครมารุกรานศาสนาของเราค่ะ

  ตอบลบ
 83. กราบถวายกำลังใจค่ะ

  ตอบลบ
 84. ขอถวายกำลังใจ แด่พระอาจารย์ทุกๆรูป

  ตอบลบ
 85. ขอถวายกำลังใจ แด่พระอาจารย์ ทุกๆๆรูปค่ะ

  ตอบลบ
 86. กราบถวายกำลังใจพระอาจารย์เจ้าค่ะ สู้ๆๆ ธรรมย่อมชนะอธรรม

  ตอบลบ
 87. พระพุทธศาสนากำลังมีภัย
  เรื่องส่วนตัว ต้องวางอุเบกขา
  เรื่องพระศาสนา ต้องเอาอุเบกขาวาง

  ตอบลบ
 88. หยุดรังแกพระดีๆและพระพุทธศาสนา ชาวพุทธช่วยกันปกป้องพระศาสนากันค่ะ

  ตอบลบ
 89. เป็นกำลังใจให้ครับ

  ตอบลบ
 90. รัฐบาลชุดนี้ไม่มีความเป็นธรรม
  สองมาตรฐาน

  ตอบลบ
 91. สู้ ๆ เราขอให้ท่านยืนหยัดต่อสู้กับขบวนการล้มพุทธศาสนา เราขอเป็นกำลังใจ

  ตอบลบ
 92. กฏหมาย.มีไว้เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
  แต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเอามากลั่นแกล้งพระไปทำไม
  ทำเพื่อใคร...ช่วยตอบให้หายสงสัยได้ไหมคะ

  ตอบลบ
 93. กฏหมาย.มีไว้เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
  แต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเอามากลั่นแกล้งพระไปทำไม
  ทำเพื่อใคร...ช่วยตอบให้หายสงสัยได้ไหมคะ

  ตอบลบ
 94. พระศาสนามีภัย ออกมาช่วยกันปกป้องค่ะ_ข่าวลงแต่เรื่องไม่จริง_พระสงฆ์โดนใส่ร้ายรายวันตลอดเพราะต้องการที่จะล้มพระพุทธศาสนา_ตื่นเถิดพี่น้อง..ชาวไทยทุกท่านอย่านิ่งดูดายจะไม่มีพระให้กราบกันนะ!!

  ตอบลบ
 95. จำทำร้ายทำลายกันไปทำไมศาสนาไม่เคยทำร้ายทำลายสรรพสัตว์เลยนะ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.