ได้เวลายุบ "ดีเอสไอ" แล้วหรือยัง?


ได้เวลายุบ "ดีเอสไอ" 
แล้วหรือยัง?

...จากการรับฟังความเห็นของประชาชนโดยทั่วไป มีประชาชนจำนวนมากต้องการให้ยุบหน่วยงานดังกล่าว เนื่องจากมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ในอดีตที่ผ่านมาได้สร้างความแตกแยกในสังคม เนื่องจากนักการเมืองซึ่งมีอำนาจในรัฐบาลแต่ละคณะ ใช้อำนาจรัฐ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง กลั่นแกล้ง กล่าวหา ทำลาย พรรคการเมือง หรือผู้มีความเห็นทางการเมืองฝ่ายตรงข้าม มิได้มีการดำเนินการเพื่อยังประโยชน์ให้แก่กระบวนการยุติธรรมของประเทศได้อย่างแท้จริง...


เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ ที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน! 

สำหรับแนวคิดการโอนย้ายกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จากกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไปเป็นสำนักการสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอัยการสูงสุด เพื่อปรับปรุงงานสืบสวนทั้งระบบของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ศึกษาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในขณะนี้

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้รับการยืนยันข้อมูลจาก คณะกรรมาธิการ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ของ สปช.ที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้ว่า มีการจัดทำรายงานผลสรุปออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว

โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชนของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความเห็นของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้มีการเรียกร้องให้พนักงานอัยการเข้ามีส่วนร่วมในการสอบสวน ให้มีการตรวจสอบคานอำนาจพนักงานสอบสวน อีกทั้งภารกิจของอัยการสูงสุด ต้องเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในความผิดอาญานอกราชอาณาจักร ความผิดอาชญากรรมข้ามชาติ

แม้องค์กรอัยการในขณะนี้ได้จัดตั้งสำนักงานอัยการการสอบสวน มีอัตรากำลังประมาณ 28 คน แต่การดำเนินการเข้าทำการสืบสวน สอบสวน ก็สามารถทำได้ในวงจำกัด ทั้งการสืบสวน สอบสวน จำเป็นต้องใช้ทักษะความรู้ ความชำนาญในการแสวงหาพยานหลักฐาน

การมีความรู้ในวิชาการกฎหมายเพียงอย่างเดียว ไม่อาจทำให้การสืบสวน สอบสวน ลุล่วงภารกิจได้ การเข้าทำการสืบสวนสอบสวน ของพนักงานอัยการ ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมาโดยตลอด การพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการถูกชี้นำโดยพนักงานสอบสวน


ทำให้กระบวนการยุติธรรมในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ไม่อาจอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

จากการรับฟังความเห็นของประชาชนโดยทั่วไป มีประชาชนจำนวนมากต้องการให้ยุบหน่วยงานดังกล่าว 

เนื่องจากมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในอดีตที่ผ่านมาได้สร้างความแตกแยกในสังคม เนื่องจากนักการเมืองซึ่งมีอำนาจในรัฐบาลแต่ละคณะ ใช้อำนาจรัฐ
โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง กลั่นแกล้ง กล่าวหา ทำลาย พรรคการเมือง หรือผู้มีความเห็นทางการเมืองฝ่ายตรงข้าม มิได้มีการดำเนินการเพื่อยังประโยชน์ให้แก่กระบวนการยุติธรรมของประเทศได้อย่างแท้จริง


ตามความมุ่งหมายของ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ แต่หากยุบหน่วยงานดังกล่าว ย่อมเป็นที่น่าเสียดาย เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบุคลากรที่มีทักษะในการสืบสวนสอบสวน มีเครื่องมืออุปกรณ์ มีงบประมาณ เครือข่าย ฯลฯ ค่อนข้างสมบูรณ์ สามารถทำการสืบสวน สอบสวน คดีอาญาสำคัญได้ 

สำนักงานอัยการสูงสุด

มีภาระหน้าที่สำคัญ คือ อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ในชั้นสอบสวน และมีคำสั่งในคดีอาญา มีภาระหน้าที่ที่สำคัญโดยเฉพาะอัยการสูงสุด ต้องทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนคดีอาญานอกราชอาณาจักร อาชญากรรมข้ามชาติ แต่องค์กรอัยการยัง ขาดบุคลากรที่มีทักษะในการสืบสวนสอบสวน ขาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ งบประมาณที่มีจำกัด การสืบสวน สอบสวนคดีอาญาที่สำคัญ คดีอาญานอกราชอาณาจักร คดีอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งคดีความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด ของพนักงานอัยการ ต้องอาศัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ดำเนินการสอบสวนแทน

องค์กรในกระบวนการยุติธรรม ไม่ควรอยู่ภายใต้อำนาจของนักการเมือง พรรคการเมือง หรือ ผู้ใช้อำนาจของรัฐทางการเมือง คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติส่วนใหญ่ และประชาชนส่วนมาก มีความเห็นให้องค์กรอัยการ เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลนัยยะเดียวกัน จึงไม่สมควรให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังคงอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 


หากมีการเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีโดยนักการเมือง ดังนั้นหากสามารถควบรวมกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้ามารวมอยู่ในองค์กรอัยการได้ ย่อมเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกัน

กล่าวคือ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีการเพิ่มบุคลาการในด้านการสืบสวนสอบสวนเป็นของตนเอง มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการสืบสวนสอบสวน มีงบประมาณ ฯลฯ สามารถทำการสืบสวน สอบสวนคดีอาญาได้ด้วยตนเอง โดยที่รัฐไม่ต้องจัดหางบประมาณใหม่

ในขณะเดียวกัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้หลุดพ้นจากการเป็นเครื่องมือในทางการเมือง สามารถทำการสืบสวนสอบสวนได้อย่างอิสระ ไม่ตกเป็นเครื่องมือของนักการเมือง สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างแท้จริงแก่ประชาชนโดยส่วนรวม

ประชาชนทั่วไปได้ประโยชน์คือ มีหลักประกันได้ว่า พนักงานอัยการสามารถเข้าตรวจสอบการทำงานของพนักงานสอบสวน เป็นหน่วยงานที่คานอำนาจรัฐในการสืบสวน สอบสวน ขององค์กรตำรวจ 

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สังคมตั้งข้อสงสัยในการมีอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จ ใช้อำนาจกลั่นแกล้ง กล่าวหา คุกคาม เป็นภัยต่อประชาชนผู้สุจริต โดยพนักงานอัยการสามารถตรวจสอบ ทัดทานอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกลั่นแกล้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมิชอบ

เนื่องจากสามารถเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ ในส่วนของการอำนวยความยุติธรรมในภาพรวม สำนักงานอัยการสูงสุด สามารถสอบสวนคดีอาญานอกราชอาณาจักร คดีอาชญากรรมข้ามชาติ คดีความมั่นคงต่อราชอาณาจักร และคดีอาญาที่สำคัญ ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยตนเอง

นอกจากนั้นยังสามารถเข้าตรวจสอบการกระทำความผิดอาญาของ นักการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้ทรงอิทธิพล ผู้มีอำนาจเงิน อำนาจรัฐ ได้อย่างสมบูรณ์ ปราศจากการเข้าแทรกแซงของนักการเมือง ทั้งรัฐไม่ต้องจัดหางบประมาณใหม่ เพิ่มเติมทำให้การทำงานซ้ำซ้อน สิ้นเปลือง

 คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม โดยอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมก่อนชั้นศาล ได้มีกรอบแนวทางกำหนดให้มีการปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารงานองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ก่อนชั้นศาล คือ องค์กรอัยการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเฉพาะโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และกระบวนการทำงาน การเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ยกเลิกกฎหมาย ร่างกฎหมายใหม่ ขององค์กรอัยการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (รายงานคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระแรก)

2. ประเด็นการศึกษา

การปรับโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมก่อนชั้นศาล โดยให้โอน พนักงาน เจ้าหน้าที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มาขึ้นตรง เป็นหน่วยงานในสำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีการแก้ไขโครงสร้าง พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 หรือยกเลิกพระราชบัญญัติดังกล่าว ยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรการสอบสวนคดีพิเศษ วิธีการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษขึ้นใหม่ เพื่อทำการสืบสวนสอบสวนในคดีอาญาสำคัญ

โดยเฉพาะความผิดอาญานอกราชอาณาจักร การสอบสวนคดีอาชญากรรมข้ามชาติ คดีเกี่ยวกับผู้ทรงอิทธิพลทางการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้มีอิทธิพลทางการเงิน ฯลฯ นอกจากนั้น ยังเป็นการคานอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการดำเนินคดีอาญา พนักงานอัยการสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงในทางคดีอาญาเพิ่มเติมได้ก่อนพิจารณาสั่งคดี ประกอบการทำความเห็นและคำสั่งของพนักงานอัยการ เพื่อให้พนักงานอัยการสามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างสมบูรณ์

3.วิธีการพิจารณาการศึกษา

ได้ทำการศึกษารวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ

1. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
2. พระราชบัญญัติองค์กรอัยการ พ.ศ.๒๕๕๓
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.๒๕๕๓
4. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
5. การรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ และประชาชนทั่วไป
6. เอกสารกรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทย ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

4.สรุปผลการพิจารณา

ผลการศึกษา สมควร โอนหน่วยงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดได้ โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปลี่ยนเป็นสำนักงานการสอบสวนคดีพิเศษ มีผู้บัญชาการการสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่ออัยการสูงสุด

2. กำหนดให้มี คณะกรรมการการสอบสวนคดีพิเศษ (ก.พ.ศ.) โดยมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับ คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ทำหน้าที่เป็นหลักประกัน ความเป็นอิสระของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อร่วมกับพนักงานอัยการในการสืบสวน สอบสวน คดีพิเศษ

3. กำหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน ของผู้บัญชาการการสอบสวนคดีพิเศษ เทียบเท่าปลัดกระทรวง แยกสำนักงานคดีพิเศษ เป็น 10 สำนักงาน มีอธิบดีการสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้บังคับบัญชา

4. กำหนดให้ คดีพิเศษทุกคดี ต้องมีพนักงานอัยการเป็นพนักงานสอบสวน หรือ เข้าร่วมสอบสวน

5. กำหนดให้คดีความผิดอาญานอกราชอาณาจักร อาชญากรรมข้ามชาติ คดีความผิดที่มีข้อยุ่งยากสลับซับซ้อน คดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญ และ คดีความผิดอาญาสามัญในพื้นที่ซึ่งอธิบดีอัยการ และอธิบดีสอบสวนคดีพิเศษเห็นควรให้มีการสืบสวน สอบสวน เป็นคดีพิเศษ

6. ให้คงอำนาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และให้พนักงานอัยการคดีพิเศษ มีอำนาจเช่นเดียวกันกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษด้วย

7. ในเบื้องต้น ให้คณะกรรมการอัยการ ทำหน้าที่ คณะกรรมการการสอบสวนคดีพิเศษ ให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นอธิบดีสำนักงานการสอบสวนคดีพิเศษกลาง รักษาการในตำแหน่ง ผู้บัญชาการการสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนคดีที่ค้างการสืบสวน สอบสวน ให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้จนกว่าการสอบสวนเสร็จสิ้น

8. กำหนดให้ มีการตรวจสอบ จริยธรรม จรรยาบรรณ ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ อย่างเข้มงวดเช่นเดียวกับพนักงานอัยการ เนื่องจากการสอบสวนคดีพิเศษ ต้องอดทนกับความเสี่ยง การเสียดทานเป็นอย่างสูงเป็นพิเศษ จากผู้เกี่ยวข้องซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงอิทธิพล ด้านการเงิน อำนาจรัฐ หรือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ

สิ่งที่ต้องพิจารณา

1. บุคลากร ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถปรับทัศนคติมาทำงานกับสำนักงานอัยการสูงสุดได้หรือไม่ อีกทั้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งแตกต่างกับพนักงานอัยการค่อนข้างสูง อาจทำให้เกิดความลักสั่นกัน ในการทำงานมากน้อยเพียงใด ทั้งการเจริญก้าวหน้าในการรับราชการ

2. บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งขณะนี้มีคนของนักการเมืองเก่าแฝงตัวอยู่ จะดำเนินการอย่างไร

3. การสูญเสียอำนาจการสอบสวน ของกระทรวงยุติธรรม

4. การปรับทัศนคติ องค์ความรู้ของพนักงานอัยการ เมื่อต้องเข้าสอบสวน ซึ่งหากเข้าควบคุมดูแล หน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษ ย่อมต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในการดูแล บังคับบัญชา

ข้อดี ของการรวมองค์กร กรมสอบสวนคดีพิเศษมาเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานอัยการสูงสุด

1. สำนักงานอัยการสูงสุด สามารถอำนวยความยุติธรรมในชั้นสอบสวนได้มากขึ้น ตามความคาดหวังของประชาชน สังคม ทั้งนี้ประชาชนได้ประโยชน์โดยพนักงานอัยการสามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

2. สำนักงานอัยการสูงสุด สามารถเข้าทำการสอบสวนคดีสำคัญ คดีอาชญากรรมข้ามชาติ คดีความผิดนอกราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ในอำนาจของอัยการสูงสุด เป็นการเติมเต็มศักยภาพของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมาย

3.ไม่ต้องจัดหางบประมาณ อัตรากำลังเพิ่มให้แก่สำนักงานอัยการสูงสุดในภาระงานดังกล่าว โดยถ่ายโอน บุคลากรผู้มีทักษะในงานสืบสวนสอบสวน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมทั้งงบประมาณของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มายังสำนักงานอัยการสูงสุดได้ทันที

4. กระบวนการ การอำนวยความยุติธรรมในประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด สามารถสอบสวน ตรวจสอบ นักการเมือง ผู้มีอำนาจบริหาร นิติบัญญัติ แม้แต่ฝ่ายตุลาการได้ หากมีมูลสงสัยว่า มีการใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือโดยทุจริต โดยไม่ได้ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร

5. นักการเมือง ฝ่ายบริหาร ไม่อาจใช้กระบวนการยุติธรรมต้นน้ำ ใช้อำนาจมิชอบในการกลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้าม หรือ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้สุจริต ในการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ


5 ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปและแนวทางการดำเนินการที่นำเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา

ให้ยุบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยให้โอนบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน งบประมาณ ฯลฯ ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปจัดตั้งเป็นหน่วยงาน ชื่อ สำนักงานการสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีผู้บัญชาการสำนักงานการสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้บังคับบัญชา อยู่ในหน่วยราชการสำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีอัยการสูงสุดกำกับบังคับบัญชาอีกชั้นหนึ่ง

--------

ทั้งหมดนี้ คือ ผลการศึกษาครั้งสำคัญ 

ที่จะเปลี่ยนโฉมให้ดีเอสไอ กลับมาเป็นองค์กร 

ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคดีสำคัญของประเทศ 

โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรืออำนาจ 

"นักการเมือง" อีกต่อไป
ได้เวลายุบ "ดีเอสไอ" แล้วหรือยัง? ได้เวลายุบ "ดีเอสไอ" แล้วหรือยัง? Reviewed by bombom55 on 03:21 Rating: 5

69 ความคิดเห็น:

 1. ยุบได้เลย อย่าช้า

  ตอบลบ
 2. ยุบได้เลย อย่าช้า

  ตอบลบ
 3. ยุบหน่วยงานนี้เสียเถอะ...อยู่ไปกลายเป็นเครื่องมือนักการเมือง

  ตอบลบ
 4. เมื่อไรจะกระจ่างค่ะมัลับลมคมในมากเลย

  ตอบลบ
 5. คนพาลคือคนที่ใจมืดบอดค่ะ

  ตอบลบ
 6. เห็นด้วยค่ะ ทำงานสองมาตรฐานตามใบสั่ง สร้างความเสื่อมเสียแก่วงราชการ ควบยุบค่ะ

  ตอบลบ
 7. เจอDNAในถุงเท้าอีก ดิ้นไม่หลุดแน่

  ตอบลบ
 8. หด้เวลาบังสกุลแล้ว ยุบได้เลย. มีแต่ให้ประชาชนเดือนดร้อน.ประชาชน ขาดสันติสุข

  ตอบลบ
 9. เห็นด้วยยุบเถอะ ซ้ำซ้อน

  ตอบลบ
 10. ยุบไปเถอะค่ะ ทำงานตามใบสั่งเป็นเครื่องมือของคนชั่ว อย่าปล่อยให้สังคมศีลธรรมเสื่อมโทรม ไปกว่านี้เลยค่ะ

  ตอบลบ
 11. น่าเห็นใจDSIพยายามแก้ตัวสารพัดแต่ไม่มีคนเชื่อแม้น้องชายผู้ตายก็ไม่เชื่อ
  ผมก็ไม่เชื่อและชาวบ้านก็ไม่เชื่ออยากให้ยุบอยากให้สอบสวนสวนDSIมากกว่า

  ตอบลบ
 12. น่าเห็นใจDSIพยายามแก้ตัวสารพัดแต่ไม่มีคนเชื่อแม้น้องชายผู้ตายก็ไม่เชื่อ
  ผมก็ไม่เชื่อและชาวบ้านก็ไม่เชื่ออยากให้ยุบอยากให้สอบสวนสวนDSIมากกว่า

  ตอบลบ
 13. ถ้าหน่วยงานไหนตั้งแล้ว นำความสงบสุขมาสู่สังคม เคารพพระ ไม่สร้างความเดือดร้อน เราขอสนับสนุน แต่ถ้าตั้งแล้ว มีแต่ความไม่เป็นธรรม มีคนพาลเป็นผู้นำ มีอำนาจมืดหนุนอยู่ ทำอะไรก็ไม่ผิด ปิดไปเถอะเอย.

  ตอบลบ
 14. สิ่งที่DSIทำใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้อง สมควรยุบโดยเร็วที่สุด

  ตอบลบ
 15. อย่างนี้ต้อง_ลาออกๆๆ_อย่างนี้ต้อง_ลาก่อนๆๆ DSอายยย

  ตอบลบ
 16. ถ้าหน่วยงานไหนตั้งแล้ว นำความสงบสุขมาสู่สังคม เคารพพระ ไม่สร้างความเดือดร้อน เราขอสนับสนุน แต่ถ้าตั้งแล้ว มีแต่ความไม่เป็นธรรม มีคนพาลเป็นผู้นำ มีอำนาจมืดหนุนอยู่ ทำอะไรก็ไม่ผิด ปิดไปเถอะเอย.

  ตอบลบ
 17. สมควรยุบไปตั้งนานแล้วค่าาา ไม่รู้จะตั้งมาทำไม เมกามี FBI ไทยก็อยากมี DSI บ้าง แต่ขอโทษนะคะ ทำงานไม่ได้หนึ่งในพันเขาหรอก คนละเรื่องกันเลย อายเขาไหมล่ะนั่น เฮ้อ My Thailand !!!

  ตอบลบ
 18. เอาไปเป็นกองหนึ่งของกรมตำหลวด

  ตอบลบ
 19. เอาไปเป็นกองหนึ่งของกรมตำหลวด

  ตอบลบ
 20. ยุบไปเลยค่ะ หน่วยงานที่มีตำนานหฤโหดมาก

  ตอบลบ
 21. สมควรหยุดการทำงานหน่วยงานทั้งหมด แล้วนำคดีต่างๆมาสอบสวนใหม่ทันที พักงานเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแล้วสอบสวน จนกว่าจะตอบคำถามสังคมได้

  ตอบลบ
 22. สมควรยุบโดยเร็วค่ะ

  ตอบลบ
 23. ถ้าหน่วยงานไหนมีแล้วความเจริญลดลงควรจะมีอยู่หรือไม่???

  ตอบลบ
 24. สมควรยุบเป็นอย่างยิ่ง

  ตอบลบ
 25. สมควรยุบเป็นอย่างยิ่ง

  ตอบลบ
 26. ได้เวลายุบ DSI ได้แล้วครับ

  ตอบลบ
 27. ใครตั้งขึ้นมา? ทํางานให้ใคร?

  ตอบลบ
 28. คนทำดีต้องได้ดีไม่ต้องกลัว
  คนทำชั่วชอบทำชั่วต้องกลัวกว่า
  คนทำดีมีความสุขสมอุรา
  คนชั่วช้าหาแต่ทุกข์สุขหายไป
  คนทำดีย่อมได้ดีมีอยู่ทั่ว
  คนทำชั่วย่อมได้ชั่วมั่วอยู่ได้
  คนทำดีมีความสุขสบายใจ
  คนชั่วไร้ไม่มีสุขตลอดกาล
  คนทำดีจึงได้ดีที่สุดชัวร์
  คนทำชั่วจึงได้ชั่วน่าสงสาร
  คนทำดีมีที่สุดคือนิพพาน
  คนชั่วมารอวสานสู่โลกันต์...

  ตอบลบ
 29. ใครจะกล้าใช้งานครับ

  ตอบลบ
 30. อันที่จริงดีเอสไอควรที่จะพิจรณาตัวเองน่ะ

  ตอบลบ
 31. หน่วยงานที่ไม่มีความยุติธรรมควรที่จะยุบได้แล้วนะคะ

  ตอบลบ
 32. ถ้าทำประโยชน์ไม่คุ้มค่าที่มี ไม่สามารถแก้ไขไรได้ เลิกก็ดีค่ะ

  ตอบลบ
 33. เปลืองข้าวสุกครับ ยุบเลย

  ตอบลบ
 34. อยู่ไปก็เปลืองข้าวสุก
  ยุบเลยครับ

  ตอบลบ
 35. ควรยุบไปรวมกับสำนักอัยการสูงสุด..เพื่อไม่ให้การเมืองแทรกแซง..เพราะตำแหน่งรมต.ยุติธรรม เป็นตำแหน่งทางการเมือง.

  ตอบลบ
 36. ตรงประเด็นค่ะสมควรยุบ dsi

  ตอบลบ
 37. ถ้าเป็นแบบนี้ จะมีไปเพื่อ

  ตอบลบ
 38. DSI เป็นองค์กรของรัฐที่น่ากลัวมาก ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ควรจะยุบและชำแหละตรวจสอบให้ละเอียด ว่าคดีที่ผ่านๆมามีความยุติธรรมหรือไม่ #ตับแตก

  ตอบลบ
 39. ....บางพวก หน้าจอถูกทำให้เป็นโจร แต่แท้จริงเขาคือ พวกที่ไม่ได้ไปทำร้ายใครไว้เลยและถูกใส่ร้าย!!!

  ....บางพวก หน้าจอถูกทำให้เป็นพระเอก ดูมีอำนาจ ดูเท่ห์และสำคัญช่วยเหลือปัญหาได้... แต่แท้จริง พวกเขากลับเป็นตัวปัญหาเสียเอง และเป็นอันธพาลใช้อำนาจหน้าที่อันมิชอบ หวัง ลาภ หวังยศ อิจฉาริษยาไปทั่ว!!

  @...มันก็เป็นเรื่องจริงที่ปรากฎให้เห็นแล้ว!!!

  ตอบลบ
 40. "ความจริง" ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาเรื่อยๆ
  "น้ำยิ่งลด ตอยิ่งผุด"
  แล้วจะมีหน่วยงาน DSI ไป เพื่อประโยชน์อะไร ???

  ตอบลบ
 41. สมควรยุบเป็นอย่างยิ่ง ด่วน ด่วน ด่วน

  ตอบลบ
 42. มันไม่ควรจะเป็นหน่วยงานที่สิ่นเปลืองเงินภาษีประชาชนอีกต่อไปแล้ว..หน่วยงานนี้..ยุบ ยุบ ยุบ

  ตอบลบ
 43. มันไม่ควรจะเป็นหน่วยงานที่สิ่นเปลืองเงินภาษีประชาชนอีกต่อไปแล้ว..หน่วยงานนี้..ยุบ ยุบ ยุบ

  ตอบลบ
 44. ปัจจุบันกรมดีเอสไอ มี่เเต่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ไม่ได้ทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เเละสังคมประเทศชาติเลย สมควรยุบตั้งนานเเล้ว

  ตอบลบ
 45. ปิดปิดไปเลย
  เอานายก ฯไปด้วย
  เอาคนกลุ่มน้อยที่ DS ควาย รับบริการอยู่นั้นไปด้วย
  หนักแผ่นดิน คนเป็น ล้าน ล้าน เดือดร้อน

  ตอบลบ
 46. อยู่ไปก็เปลืองเงินภาษีของประชาชน

  ตอบลบ
 47. เห็นด้วยค่ะยุบไปเลยๆมทมีผระโยนช์

  ตอบลบ
 48. คนมีอำนาจไรัคุณธรรมไรัศีลธรรมไรัความเมตตาไรัความยุติํธรรมประชาชนสังคมบัานเมืองเดือดรัอนล่มจม

  ตอบลบ
 49. คนมีอำนาจไรัคุณธรรมไรัศีลธรรมไรัความเมตตาไรัความยุติํธรรมประชาชนสังคมบัานเมืองเดือดรัอนล่มจม

  ตอบลบ
 50. ยุบเถอะค่ะ ขบวนการอยุติธรรม

  ตอบลบ
 51. อ่านให้จบก่อนเม้นต์ ชื่อยุบ แต่จริง ๆ แค่ย้าย จัดองค์กรใหม่ ไปอยู่ในส่วนของอัยการ ดีไหม มีได้มีเสีย อัยการก็ยังไม่โปร่งใส คดีธัมมชโย สืบพยานกันจนจวนจะพิพากษา อยู่ดี ๆ ก็ถอนฟ้องซะงั้น ประชาชนกังขา หลายเรื่อง มีทั้งดึงเรื่อง ไม่ยอมฟ้อง ถอนฟ้อง

  ตอบลบ
 52. สโลแกน เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์...โฮ่ๆๆ..อยากหัวเราะขำกลิ้ง..ถ้าความซื่อสัตย์นั้นมีจริงป่านฉะนั้นเมืองไทยแผ่นดินไทยคงสูงแระ..มีดีเอสอาย..ไม่แปลกเลยที่น้ำท่วม เพราะความคิดต่ำๆทำให้ทุกอย่างต่ำตามๆกัน..ยังไม่รวมนิสัยและ ส.ด. ...อุ๊ป...สรุปลาออกเถอะจะกราบงามๆ

  ตอบลบ
 53. ให้ดีที่สุด อย่ารวบเข้าไปเลย ออกไปทั้งแก๊งเถอะ อย่าลืมเอานายกของคุณไปด้วยนะ. ก่อนออกอย่าลืมตรวจทรัพย์สินด้วยนะ่. ถ้าพบสิ่งผิดปกติก็จับคุมขัง เช้าตับแตก 555

  ตอบลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ15 กันยายน 2559 เวลา 00:07

  ยุบเร็วๆเลยค่ะ ทั้งหมดเลย สังคมไม่เชื่อถือแล้ว มั่วป่าเถื่อนแบบนี้

  ตอบลบ
 55. เราจะหาความยุติธรรมได้จากไหน

  ตอบลบ
 56. เราจะหาความยุติธรรมได้จากไหน

  ตอบลบ
 57. การขจัดความอยุติธรรม
  จะทำให้กระบวนการยุติธรรมเป็นที่พึ่งของสังคมได้

  ตอบลบ
 58. ส่งบุคลากรอบรมศีลธรรม จะได้ซึมซับ บาปบุญบ้าง

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.