นานาสาระเรื่องบุญ ไม่ทำบุญทำไมจึงตกนรก


บทความวันนี้ อยากจะเขียนเรื่องบุญ
เพื่อให้เราได้เข้าใจบุญ อย่างถูกต้อง
เมื่อเข้าใจบุญถูกต้องแล้วก็จะรู้จักใช้
ประโยชน์จากบุญ อย่างถูกต้องด้วย

#บุญคืออะไร

เชื่อว่าคงมีคนสงสัยบุญโดยชื่อ...

"เป็นชื่อของความสุข"

หมายความว่า ผู้มีความสุขคือคนที่
มีบุญ บุญเป็นเหมือนเชื้อของความ
สุขนั่นเอง อุปมาเหมือนเชื้อเห็ด

#แล้วจำเป็นไหมที่ต้องทำบุญ?

ในคำถามนี้ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน
จำเป็นต้องรู้เรื่องจิตปรุงแต่งเสียก่อน
แล้วเราจะตอบคำถามนี้ได้เอง

สิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งจิตมี ๓ อย่าง

๑.ปุญญาภิสังขาร 
เครื่องปรุงแต่งจิต คือ บุญ 
คำว่าบุญเรารู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า 
"ความดี" เมื่อเราทำบุญหรือความดี
สิ่งนี้ก็จะเข้าไปปรุงแต่งจิต ให้ผ่องใส
เบิกบานมีความสุขมีกำลังใจ ปรุงแต่ง
จิตให้อยู่ในสุคติภพสวรรค์

๒.อปุญญาภิสังขาร
เครื่องปรุงแต่งจิต คือ สิ่งที่มิใช่บุญ
จะปรุงแต่งจิตให้เฉยๆ หรือเศร้าหมอง
เป็นทุกข์ จัดเป็นการปรุงแต่งจิตให้
อยู่ในทุคติภพอบายภูมิ

๓.อเนญชาภิสังขาร
เครื่องปรุงแต่งจิตที่เป็นความมั่นคง 
ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ ปรุงแต่ง
ให้จิตสงบเกิดสมาธิระดับต่างๆ 
ซึ่งเกิดจากการฝึกอบรมสติ
อย่างต่อเนื่องยาวนานพอสมควร 
เป็นการปรุงแต่งจิตให้อยู่ในภพพรหม

#ถ้าเราไม่ทำบุญให้บุญปรุงแต่งจิต
หรือไม่ฝึกฝนปฏิบัติธรรม ให้ความนิ่ง
ปรุงแต่งจิต จิตใจเราก็จะถูกปรุงแต่ง
ด้วยบาปหรือสิ่งที่มิใช่บุญ ผลก็คือจิต
จะเศร้าหมอง เมื่อตายไปก็มีอบายภูมิ
ทั้ง ๔ เป็นที่ไป ปรารถนาอย่างนั้นหรือ
ถ้าไม่ปรารถนาก็ต้องทำบุญ!!

#บุญควรทำมากหรือน้อยดี?
ในข้อนี้ไม่เป็นประมาณ เพราะขึ้นอยู่
กับเหตุปัจจัยอื่นประกอบด้วย เช่นเรา
มีทรัพย์มากหรือน้อย เป็นต้นสมมติว่า
ทำบุญทีเดียว ๑๐ ล้านแล้วก็ไม่ทำอีก
เลย อย่างนี้ก็สู้ทำบุญครั้งละ ๕๐ , ๑๐๐
แต่ทำบ่อยๆ ทุกวันไม่ได้ พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า 

"ควรทำบุญบ่อยๆ เพราะถ้าทำ
บุญช้าไปจิตจะยินดีในบาป"


#ทำบุญควรจะอธิษฐานอย่างไร?
ที่โบราณพาทำให้อธิษฐานว่า

"ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพาน" 

นับว่าเป็นการอธิษฐานที่ถูกต้อง ดีที่สุดแล้ว

"เพราะพระนิพพานคือปลายทางบุญ"

ส่วนต้นทางคือ...จิตใจผ่องใสเบิกบาน
ส่วนกลางทางคือปัจจัยสมบูรณ์พร้อม
ในระหว่างที่ยังวนเวียนในวัฏฏสงสาร

#สิ่งที่ไม่ควรอธิษฐานมีอะไรบ้าง?

ก็มีอยู่หลายอย่างน่ะเช่น อธิษฐานขอ
ให้ถูกหวย หรือรวยทันตาเห็นเป็นต้น
ที่ไม่ควรเพราะ เป็นการเร่งรัดการให้
ผลของกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
เพราะกรรมมีวาระ การให้ผลอยู่แล้ว
เหตุปัจจัยพร้อมเมื่อไหร่ ก็ให้ผลเมื่อ
นั้นมิได้ให้ผลตามใจของเรา แต่ถ้าทำ
ถูกเนื้อนาบุญดีจริงๆ เช่น พระพึ่งออก
นิโรธสมาบัติก็อาจจะให้ผลชนิดเรียก
ว่า "แหกโผ" ได้เหมือนกันคือเร็วมาก
จนคาดไม่ถึงอาจเป็นเศรษฐีใน ๗ วัน

#ที่ไม่ควรอธิษฐานขอให้ถูกหวย

หรือรวยทันตาเห็น เพราะว่ามีผลเสีย
คือถ้าอธิษฐานแล้วไม่สมปรารถนาจะ
ทำให้ขาดความเชื่อในบุญได้ เปรียบ
เหมือนบุคคลปลูกมะพร้าว แล้วตั้งจิต
อธิษฐานให้มะพร้าวออกผลใน ๗ วัน
พอมะพร้าวไม่ออกผลตามที่อธิษฐาน
จิตใจเป็นอย่างไร? อาจคิดว่ามะพร้าว
เป็นหมั่น ถึงกับฟันต้นทิ้งก็เป็นได้?

#หน้าที่ของเราคือทำบุญบ่อยๆ
เพื่อให้จิตผ่องใส เบิกบานมีความสุข
มีเสบียงในระหว่างยังวนอยู่ในสังสาร
และเพื่อนิพพานสถานีสุดท้ายในชีวิต

ส่วนบุญจะให้ผลเป็นถูกหวยหรือรวย
เป็นเศรษฐี ก็ให้เป็นหน้าที่ของกรรม
เพราะกรรมบางอย่าง ให้ผลในชาตินี้
กรรมบางอย่างให้ผลในชาติหน้าและ
กรรมบางอย่างให้ผลในชาติต่อๆไป!!

#บุญเหมือนประทีป 
แม้เราจะจุดต่อให้คนอื่นสักเท่าไหร่
ก็ไม่ได้ทำให้แสงสว่างของเทียนเราลดลง 
มีแต่จะช่วยให้แสงสว่างรอบตัวเรา 
สว่างมากขึ้น เมื่อเราทำบุญ ถึงจะอุทิศ
หรือแบ่งปันบุญให้กับใครๆสักเท่าไหร่ 
ก็ไม่ได้ทำให้บุญเราลดลง มีแต่จะได้
บุญเพิ่มขึ้นอีกเพราะทำให้ผู้อื่น
มีความสุขมากขึ้น

" เมื่อเราเดินทางน้ำ 
เรือ คือ เพื่อนที่ดีที่สุดของเราฉันใด

เมื่อเราเดินทางไกลวนเวียนอยู่ในวัฏฏสงสาร
บุญ ก็คือ เพื่อนที่ดีที่สุดของเราฉันนั้น "


นานาสาระเรื่องบุญ ไม่ทำบุญทำไมจึงตกนรก นานาสาระเรื่องบุญ ไม่ทำบุญทำไมจึงตกนรก Reviewed by bombom55 on 06:12 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.