บุคคลอาจบรรลุธรรมขณะ กำลังสาธยายธรรม "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" เพียงสวดก็เกิดบุญมหาศาล


โบราณท่านว่า

"รอยเท้าช้างใหญ่ที่สุด
รอยเท้าสัตว์ทุกชนิดรวมลงที่รอยเท้า
ช้าง"
ฉันใด

บทสวด "ธัมมจัดกัปปวัตน
สูตร ก็เป็นที่รวมลงแห่งมนต์อันเป็น
คำสอนพระพุทธเจ้าทุกบท"
ฉันนั้น

ถ้าเราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า
ในบทธรรมจักรฯ แล้วก็เหมือนกับเรา
ได้พบขุมทรัพย์ของชีวิตประมาณนั้น
แล้วเราจะรู้สึกว่าตัวเอง 

"เป็นผู้มีบุญที่มีวาสนา ได้เป็นสาวก
พระพุทธเจ้าได้เป็นผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย"

เอาเพียงแค่ท่อนที่สอง ของบทสวด

"ทาง ๒ สาย ที่บรรพชิตควรเว้นเสีย
คือ ความพัวพันในกาม ๑ 
การทรมานตนให้ลำบากเปล่า ๑ 
และทางที่ควรดำเนิน
อันประกอบด้วยองค์ ๘"

ท่อนนี้ท่านพูดถึงการพัฒนาตน
เหมือนกับหนอน พัฒนาไปเป็นผีเสื้อ

มิใช่แค่รูปร่างเท่านั้นที่เปลี่ยน 
แม้แต่อาหารก็เปลี่ยนไปด้วย 

คนก็เช่นกันสิ่งที่บริโภคย่อมบ่งบอก
ถึงภาวะทางจิตว่าอยู่ในระดับไหน

หากยังบริโภคติดใจพัวพันด้วยกาม
คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 
หากมีศีลธรรมความดีย่อมมีสวรรค์ 
6 ชั้นเป็นที่ไป 

หากเว้นการพัวพันด้วยกาม ปฏิบัติ
ธรรมเจริญสมาธิย่อมเข้าถึงภาวะแห่ง
พรหมโลกทั้ง ๒๐ ชั้นหากดำเนินตาม
มรรคองค์ 8 ก็จบกิจแห่งพรหมจรรย์

โดยสรุปก็คือ...หากพอใจในกาม
อย่างดีที่สุดก็เกิดในสวรรค์ 6 ชั้น
หากตัดความยินดีในกามเสียได้แล้ว
พอใจในสมาธิก็จะได้บังเกิด
ในพรหม ๒๐ ชั้น

หากมีปัญญาบริบูรณ์แจ่มแจ้งในธรรม
คืออริยสัจ ๔ ย่อมเข้าถึงพระนิพพาน


ลองมองไปที่คำสอนอื่นดูบ้าง
แม้โทษแห่งกามยังไม่รู้จัก แล้วจะไปรู้จัก
สมาธิอันเป็นหนทางแห่งพรหมได้อย่างไร?

แม้สมาธิยังไม่รู้จักแล้วจะรู้จักปัญญา 
อันเป็นทางของพระอริยะได้อย่างไร? 

นี่แหละความโชคดีของชาวพุทธ 
คือได้พบคำสอนที่ล้ำค่า

คำสอนในพุทธศาสนาสรุปได้ ๔ อย่าง

๑. คำสอนเพื่อความสุขในปัจจุบัน
๒. คำสอนเพื่อความสุขในโลกสวรรค์
๓. คำสอนเพื่อความสุขในพรหมโลก
๔. คำสอนเพื่อการดับทุกข์สิ้นเชิงหรือ
จะเรียกว่าคำสอนเพื่อสุขอันยิ่งก็ได้

#การรักษาศีล ๘ หรือ ศีลอุโบสถ
ที่ท่านสรรเสริญว่า แม้รักษาได้เพียง
ครึ่งวันก็มีอานิสงส์มากเพราะเป็นการ
ฝึกเป็นบรรพชิต หรือฝึกละกามนั่นเอง
เป็นการฝึก ดำเนินตามทางพระอริยะ

ที่โลกวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้เหตุเพราะ
กามนั่นแหละเป็นต้นเหตุสำคัญเหตุนี้
ศาสนาพุทธ จึงเป็นเพียงศาสนาเดียว
ที่สามารถดับความวุ่นวายให้กับโลกนี้
โลกนี้จะร่มเย็นเมื่อรู้จัก "ใจหยุดนิ่ง"

#บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรสำคัญนัก
แม้ยังไม่สามารถดำเนินตามได้อย่าง
บริบูรณ์ เพียงได้สวดสาธยายก็เป็น
บุญอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลแล้ว เพราะ
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า

"บุคคลอาจบรรลุธรรมขณะ
กำลังสาธยายธรรม"

#ฉะนั้นย่อมแสดงว่าขณะที่เรากำลัง

สวดธรรมจักรอยู่ ประตูพระนิพพาน
ก็กำลังเปิดรอเรา อยู่ตลอดเวลาแล้วCr. โพธิ์น้อย ในแดนธรรม


บุคคลอาจบรรลุธรรมขณะ กำลังสาธยายธรรม "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" เพียงสวดก็เกิดบุญมหาศาล บุคคลอาจบรรลุธรรมขณะ กำลังสาธยายธรรม "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" เพียงสวดก็เกิดบุญมหาศาล Reviewed by bombom55 on 03:04 Rating: 5

13 ความคิดเห็น:

 1. อนุโมทนาบุญด้วยครับ

  ตอบลบ
 2. การสาธยาย(สวด)พุทธมนต์
  เป็นเหตุให้บรรลุธรรมอย่างไร ?

  เธอกระทำการสาธยายธรรม ตามที่ได้ฟังแล้วตามที่ได้เรียนแล้วโดยพิสดาร ความปราโมทย์ย่อมเกิดแก่เธอผู้รู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรมความอิ่มใจย่อมเกิดแก่เธอผู้ปราโมทย์แล้ว กายของเธอผู้มีใจประกอบด้วยปีติ ย่อมสงบระงับเธอผู้มีกายสงบระงับแล้ว ย่อมเสวยความสุข จิตของเธอผู้มีความสุข ย่อมตั้งมั่น นี้แดนวิมุตติข้อที่สาม(เหตุแห่งการหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส) (ที.ปา.สังคีติสูตร 16/302/211)


  ตอบลบ
 3. การสาธยาย(สวด)พุทธมนต์
  เป็นเหตุให้บรรลุธรรมอย่างไร ?

  ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งควรแก่ตำแหน่งครู หาได้แสดงธรรมแก่ภิกษุไม่เลย แต่เธอกระทำการสาธยายธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนไว้แล้วโดยพิสดาร ภิกษุนั้นย่อมรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้น โดยอาการที่ตนกระทำการสาธยายนั้น ความปราโมทย์ย่อมเกิดแก่เธอผู้รู้แจ้งอรรถ รู้แจ้งธรรม ความอิ่มใจย่อมเกิดแก่เธอผู้ปราโมทย์แล้วกายของเธอผู้มีใจประกอบด้วยปีติ ย่อมสงบระงับ เธอผู้มีกายสงบระงับแล้วย่อมเสวยความสุข จิตของเธอผู้มีความสุข ย่อมตั้งมั่น นี้แดนวิมุตติข้อที่สาม ฯ
  (เหตุแห่งการหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส) (ที.ปา.สังคีติสูตร 16/302/211, ที.ปา.ทสุตธารสูตร16/419/417)  ตอบลบ
 4. วันวิสาขบูชานี้ ขอเชิญทุกท่านละเว้นชั่ว ทำความดี รักษาใจให้ใสๆให้ได้ตลอดเวลา และขอเชิญมาร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตสูตร ให้ทะลุเป้า 55,555,555 ล้านจบ เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัน นะค่ะ

  ตอบลบ
 5. สวดธรรมจักรฯ บูชาธรรมกายเจดีย์------บรมกุศลหนุนนำต่อเนื่อง ล้างวิบากกรรม+มาร ทลายสูญสิ้น ----คนพาล+มลายล่ม+หนีหาย*****สาธ

  ตอบลบ
 6. กราบอนุโมทนา สาธุเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 7. บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"สำคัญ"นัก ใครได้สวดใด้บุญอัศจรรย์ สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 8. เราคนไทยรักชาติศาสน์กษัตริย์
  เรายืนหยัดรักสงบสมานฉันท์
  เราเชิญชวนมาร่วมสวดธัมมจักรฯกัน
  เราเชิญท่านร่วมสานฝันเพื่อชาติไทย...

  ตอบลบ
 9. สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

  ตอบลบ
 10. ยิ่งสาธยายธรรมก็จะยิ่งเข้าใจซาบซึ้ง ความสุขความเบิกบานที่เกิดขึ้นในใจขณะสาธยายธรรมทำให้เข้าถึงธรรมได้ง่ายๆ ได้ค่ะ

  ตอบลบ
 11. เห็นด้วยกับบทควาทค่ะ มาสวดธัมมจักรกันเถอะค่ะ แค่สวดก็ได้บุญมากแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 12. การสวดมนต์ สวดธัมมจักฯเป็นบุญที่ทำได้ง่าย ไม่ต้องออกแรง ไม่ต้องลงทุนมาก ไม่ต้องใช้ตังค์ แค่มีใจ มีปากและตั้งใจก็ได้บุญแล้วเอย.

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.