ประเพณีสงกรานต์ เป็นทั้งวิถีไทยและวิถีพุทธ จุดกำเนิด "สยามเมืองยื้ม"


ประเพณีวันสงกรานต์เป็นวิถีไทย

ซึ่งได้รับการปฏิบัติสืบทอดกันมานาน
ไม่รู้กี่ร้อยปี ไม่รู้กี่ชั่วอายุคนแล้ว
วิถีไทยกับวิถีพุทธถูกผสมผสาน
จนกลายเป็นเนื้อเดียวกันยากจะแยก
ออกจากกันได้วิถีไทยจึงเป็นวิถีพุทธ

ทุกอย่างที่เป็นวิถีพุทธ งดงามเสมอ

เพราะก่อกำเนิด มาจากจิตใจที่ดีงาม
รักบุญกลัวบาป และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
อันเป็นจุดเริ่มต้น ของสยามเมืองยิ้ม
ยิ้มออกจากหัวใจใช่ยิ้มเพียงมุมปาก

สงกรานต์ปีนี้ก็จงอย่าลืม
ทำให้ถูกต้องดีงามตามวิถีไทยวิถีพุทธ
ด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์
และรดน้ำของพรจากพระอรหันต์
ในบ้านและผู้ใหญ่ในตระกูล เราจะได้
ทั้งความสุขความมีอายุยืน และเกิดใน
ตระกูลสูงเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์

#ด้วยเหตุว่าประเพณีสงกรานต์

เป็นทั้งวิถีไทยและวิถีพุทธจึงเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่ต้องมีผู้ไม่ประสงค์ดี
พยายามทำลายด้วยอุบายและวิธีต่างๆ
เช่นเดียวกับทำลายวัดและพระสงฆ์

#เพราะฉะนั้นจึงควรเข้าร่วมประเพณี

อย่างเห็นคุณค่า และความภาคภูมิใจ
เพราะเป็นประเพณี ที่บรรพบุรุษเรา
รังสรรค์ขึ้นด้วยจิตใจที่ดีงามเพื่อเป็น
ประโยชน์ และความสุขแก่ลูกหลาน
ไทย ภูมิใจทั้งเข้าร่วมและรักษาไว้..

Cr. แผ่นดินพระพุทธเจ้า

ประเพณีสงกรานต์ เป็นทั้งวิถีไทยและวิถีพุทธ จุดกำเนิด "สยามเมืองยื้ม" ประเพณีสงกรานต์ เป็นทั้งวิถีไทยและวิถีพุทธ จุดกำเนิด "สยามเมืองยื้ม" Reviewed by bombom55 on 23:44 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.