เพชรนํ้างามประดับวงการพระพุทธศาสนารูปสําคัญ ได้รับ 13 คดีภายใน 17 วัน ยุติธรรมจริงๆ
รักษาการ วัดพระธรรมกาย 
ผู้ทุบสถิติรับ 13 คดีภายใน 17 วัน

        
คือ พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ. (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ) อายุ ๖๓ ปี พรรษา ๓๐ 
น.ธ.เอก ป.ธ.๔ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริศาสตร์ (NIDA) 

กว่า ๓๒ พรรษากาล แห่งการอุทิศชีวิตในพระศาสนา สละชีวิตทางโลกเข้ามา เพื่อมาเป็นพระสงฆ์ เพื่อประโยชน์ตนและมหาชนชาวโลกทั้งหลาย เกียรติประวัติและผลงานของท่านเป็นที่ประจักษ์ ทั้งศีลาจารวัตรอันงดงาม ด้วยบทบาทผลงานด้านบริหารการ ปกครอง 
ท่านนับเป็นเพชรนํ้างามประดับวงการพระพุทธศาสนารูปสําคัญ ในฐานะพระมหาเถระนักพัฒนา เป็นครูพระผู้สร้างศาสนทายาทธรรม เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนที่ดําเนินไปอย่างช้าๆ ทว่ามั่นคง 
ในด้านการแสดงพระธรรมเทศนานั้น พระวิเทศภาวนาจารย์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ) ท่านได้ชื่อว่าเป็น พระธรรมกถึกที่มีปฏิภาณโวหารเป็นเยี่ยม ได้บรรยายธรรมในโอกาสต่างๆ เป็นที่ประทับใจทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ ผู้สนใจเดินทางมาแสวงหาปรัชญาทางพระพุทธศาสนาในหลากหลายเหตุผล และนับเป็น สงฆ์ไทย ที่มีบทบาทสําคัญในการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนิกายต่างๆ ในพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิด ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน สร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาในอนาคต 

ด้วยประสบการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนมานานกว่าหลายทศวรรษ ท่านนับเป็น พระมหาเถระนักพัฒนายุคโลกาภิวัฒน์ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ที่มีการแข่งขันกันในทุกๆ ด้าน กล่าวกันว่ามีชาวพุทธทั่วโลกเหลือเพียง ๓๐๐ ล้านคน ในขณะที่ชาวคริสต์มี ๒,๕๐๐ ล้านคน และชาวมุสลิม ๑ พันล้านคน 

ท่านตระหนักดีว่า ในฐานะพระธรรมทูต เราจะภาคภูมิใจในแก่นคําสอนอันดีเลิศของพระพุทธศาสนาเพียง เท่านั้นไม่ได้ ยังมีศาสนกิจในการเผยแผ่ธรรมะรอเราอยู่มากมาย เราชาวพุทธต้องพยายามปรับปรุงเทคนิควิธี ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แนวทางการนําเสนอใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แต่ละท้องถิ่น ให้กระแสธารแห่งพุทธธรรมอันชุ่มเย็น แผ่กว้างรินไหลซึมซาบเข้าไปในใจของชาวโลก ดับไฟกิเลสที่ เร่าร้อน และนําสันติสุขแท้จริงอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมกลับคืนมาให้ได้ 


ประวัติและผลงานของท่าน


ตําแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย, เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย, พระอุปัชฌาย์  รุ่นที่ ๔๗ พ.ศ. ๒๕๕๕, กรรมการอํานวยการสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา (สาราณียกร รูปที่ ๑) 

สถานที่ทํางาน

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เมืองอะซูซา รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ประวัติการศึกษาทางธรรม
 • สอบได้นักธรรมชั้นตรี วัดพระธรรมกาย สํานักเรียนวัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๕๒๘
 • สอบได้นักธรรมชั้นโท วัดพระธรรมกาย สํานักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.๒๕๒๙ 
 • สอบได้นักธรรมชั้นเอก วัดพระธรรมกาย สํานักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.๒๕๓๐ 
 • สอบได้ประโยค ๑ - ๒ วัดพระธรรมกาย สํานักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.๒๕๒๙ 
 • สอบได้ประโยค ป.ธ.๓ วัดพระธรรมกาย สํานักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.๒๕๓๒
 • สอบได้ประโยค ป.ธ.๔ วัดพระธรรมกาย สํานักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.๒๕๓๙

ประวัติการศึกษาทางโลก
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ สัตวศาสตร์) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๑๗ 
 • ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริศาสตร์ (NIDA) พ.ศ.๒๕๑๙ 

สมณศักดิ์
 •  วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูวิเทศปัญญาภรณ์ เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก (ทผจล.ชอ.) 
 • วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระวิเทศภาวนาจารย์ (สป.วิ.) 

ประสบการณ์การทํางาน
 • พ.ศ.๒๕๒๘ - ปัจจุบัน เป็นพระวิปัสนาจารย์ นําเจริญภาวนาภาคเช้าทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี และ วัดในสหรัฐอเมริกา 
 • พ.ศ.๒๕๒๙ - ปัจจุบัน เป็นพระวิปัสนาจารย์ และครูสอนภาวนาประจําโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ, เป็นพระเทศน์สอนธรรมะ ในวาระต่างๆ 
 • พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นครูสอนบาลี ประโยค ๑-๒ วัดพระธรรมกาย 
 • พ.ศ.๒๕๓๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนปริยัติธรรม คณะจังหวัดปทุมธานี, ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสนามหลวง แผนกธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ - ปัจจุบัน ปกครองดูแลและจัดกิจกรรมต่างๆ ในภาคพื้นอเมริกา เช่น 
  • จัดให้มีการอบรม บรรพชาและอุปสมบทหมู่แก่กุลบุตรในสหรัฐอเมริกาทุกปี ปีละไม่ตํ่ากว่า ๕๐ รูป ณ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย และวัดไทยลอสแองเจลิส 
  • จัดให้มีการอบรมภาวนาแก่คนอเมริกันทุกวันพุธและวันอาทิตย์ รวมทั้งการอบรมปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง ๑ - ๓ วัน ทุกปี ปีละ ๔ ครั้ง ณ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
  • จัดให้มีการสอนภาวนาแก่คนไทย ลาว และชาติอื่นๆ ทุกวันอาทิตย์ และการอบรมปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง ๓-๕ วัน ทุกปี ปีละ ๔ ครั้ง ณ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย 
  • มีโครงการปฏิบัติธรรมประจํา คือ โครงการธุดงค์สุดสัปดาห์ ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ตลอดปี ณ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย 
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน เป็นบรรณาธิการ วารสารกัลยาณมิตรฉบับพระสังฆาธิการ สําหรับถวายพระสังฆาธิการ ตั้งแต่เจ้าคณะตําบลขึ้นไป และถวายแด่พระภิกษุผู้สอบเปรียญธรรม ๙ ประโยค มีโรงเรียนพระพุทธศาสนา และภาษาไทย โดยให้มีการศึกษาพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมชาวพุทธและภาษาไทยแก่เยาวชนทั่วไป ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ 
 • พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ปทุมธานี, ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมเป็นพระธรรมทูต, เป็นประธานสงฆ์วัดภาวนาจอร์เจีย รัฐจอร์เจีย, เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๙ 
 • พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ จากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี 
 • พ.ศ.๒๕๔๘ - ปัจจุบัน ให้มีการศึกษาแผนกธรรมและร่วมส่งสาธุชนเข้าสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 • พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นประธานสงฆ์วัดภาวนาซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน
 • พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๙ ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการอํานวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ดํารงตําแหน่งสาราณียกร รูปที่ ๑ (สมัยที่ ๔) 
 • พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นประธานสงฆ์และเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการฝ่ายการศึกษาและกรรมการรัฐภาคตะวันตก - ใต้ ของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ 
 • พ.ศ.๒๕๕๕ - ปัจจุบัน ทําหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรในโครงการต่างๆ เพื่อเป็นสามเณร ๗๖ รูป และพระภิกษุ ๓๐ รูป, เป็นประธานคนหนึ่งขององค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก President of World Buddhist Sangha Youth (WBSY)

เกียรติประวัติ / รางวัลเกียรติยศ
 • พ.ศ.๒๕๔๘ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้รับเกียรติบัตรในฐานะวัดประจําชุมชนที่ทําประโยชน์จากคณะกรรมการเมืองอะซูซ่า รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
 • พ.ศ.๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้รับเกียรติบัตรพัฒนาในฐานะวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงาน ดีเด่นจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 • พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย 
 • พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับประกาศและโล่รางวัลพุทธคุณูปการ “กาญจนเกียรติคุณ” จาก คณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร 
 • พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นพระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๔๗ 
 • พ.ศ.๒๕๕๕ - ปัจจุบัน เป็นประธานคนหนึ่งขององค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก President of World Buddhist Sangha Youth (WBSY) 
 • พ.ศ.๒๕๕๗ ได้รับรางวัล “ผู้นําพุทธโลก” The World Buddhist Outstanding Leader Award จากองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก - WFBY ร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กว่าจะมาเป็นพระ กว่าจะได้รับการสถาปนาขนาดนี้
ท่านทุ่มเททำหน้าที่มาขนาดไหน 
ยังไม่ทันตัดสินว่าผิดหรือถูกจะสั่งสึกก่อนอย่างนั้นหรือ 
เป็นธรรมแล้วหรือ??
เพชรนํ้างามประดับวงการพระพุทธศาสนารูปสําคัญ ได้รับ 13 คดีภายใน 17 วัน ยุติธรรมจริงๆ เพชรนํ้างามประดับวงการพระพุทธศาสนารูปสําคัญ ได้รับ 13 คดีภายใน 17 วัน ยุติธรรมจริงๆ Reviewed by bombom55 on 01:11 Rating: 5

1 ความคิดเห็น:

 1. โปรดอย่าทำบาปเลย หลวงพี่ท่านทุ่มเทเพื่อพระศาสนากว่าจะสั่งสมคุณสมบัติได้ขนาดนี้ต้องผ่านการพากเพียรพยายามและอดทนอย่างสูง ผ่านแต่ละวันอย่างคุ้มค่าของการฝึกตัว อย่าให้ความไม่เป็นธรรมมาทำลายธรรมจองท่านเลย

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.