วิเคราะห์ ม.44 แก้ปัญหาการบิดเบือนศาสนา สร้างความขัดแย้งจริงหรือ?วิเคราะห์คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 49/2559 เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย

ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวในเรื่องนี้ถ้ามองดูเพียงผิวเผินก็ดูจะเป็นเรื่องที่ดีที่ฝ่ายรัฐจะเข้ามาช่วยให้กิจการภายในระหว่างศาสนาทุกศาสนามีความสัมพันธ์ในทางที่ดีขึ้น

ในอีกแง่มุมหนึ่งระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาคณะกรรมการปฏิรูปแนวทาง และมาตรการพิทักษ์ปกป้องพระพุทธศาสนา พยายามผลักดันแนวทางปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามาโดยตลอดนั้น 


บัดนี้แนวทางทั้งหมดดังกล่าวทั้ง 4 ด้านนั้น ถูกผลักดันให้เขียนลงไปในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ผ่าน ประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา 

ซึ่งปรากฎในมาตราที่ 67 เป็นการย่อยการปฏิรูปทั้ง 4 ด้านของคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้งหมดลงไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างกระชับที่สุด และถือว่าเป็นความสำเร็จของคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและพิทักษ์พระพุทธศาสนา

ส่วนในข้อที่ 4 ในข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในเรื่องของฝ่ายอาณาจักรต้องเข้ามาช่วยฝ่ายศาสนจักรนั้น มาปรากฎชัดเป็นรูปธรรม จับต้องสัมผัสได้ก็คือการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีตามมาตราที่ 44 ในครั้งนี้

ต้องถามตรงๆ???
ว่า....จะเข้ามาช่วยในการอุปถัมภ์คุ้มครอง 

หรือ....การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา 

หรือว่า....เจตนาของรัฐตรงกับเจตนาของคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในการเข้ามาควบคุมกิจการภายในของศาสนา!!!

โดยเฉพาะคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เช่น การให้ประชาชนมีส่วนร่วม การมีมาตรการป้องกันและแก้ใข ทั้งหลายทั้งปวงนี้ดูจะสอดรับกันโดยบังเอิญเหลือเกิน รวมทั้งการให้องค์กรพุทธ โดยเฉพาะศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ต้องรายงานกิจกรรม ประวัติและความเป็นมาเพื่อส่งให้หน่วยงานของรัฐโดยด่วน


ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ และความพยายามของคณะกรรมการปฏิรูปกิจการและมาตรการพิทักษ์ปกป้องพระพุทธศาสนา 

ในการยืมมืออำนาจรัฐเข้ามาจัดการกิจการภายในของศาสนาโดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่คณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาหรือไม่น่าสนใจยิ่ง!!!

สำหรับในศาสนาอื่นนั้นคงไม่มีผลกระทบใดๆ เพราะรัฐไม่สามารถเข้าไปยุ่มย่ามภายในกิจการของเขาได้เหมือนในพระพุทธศาสนา


แต่ถ้าจะมองในเจตนาที่เป็นกุศลของฝ่ายรัฐ ทำไมศาสนาอื่นๆ (ที่พวกเราในฐานะนักบวชต่างศาสนากลับไม่มีความรู้สึกว่าขณะนี้มีปัญหาอะไรมากมายด้านศาสนา ถึงขนาดจะต้องออกคำสั่งในอำนาจพิเศษมากมายเพียงนี้) 

เมื่อมีการเรียกร้องใดๆ จากเพื่อนร่วมกันในอีก 4 ศาสนา ภาครัฐจะต้องสนองตอบในทันทีทันใดขนาดนั้นเชียวหรือ เพราะขณะนี้สังคมก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าใครเป็นผู้ร้อง ร้องเรื่องอะไร สาระสำคัญปรากฏจริงตามคำร้องหรือไม่

***แต่ที่แน่นอนที่สุดที่ปรากฎเห็นอย่างแจ่มชัดคือ มีเหตุอะไรที่เร่งด่วนด้านศาสนา จึงต้องสั่งการให้รายงานผลในทุก 3 เดือน 

อะไรจะเป็นเหตุเป็นผลให้ต้องเข้มข้นถึงขนาดนั้น อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงช่วยตอบคำตอบให้กระจ่างที และขอถามต่อไปอีกว่าขณะนี้ภาครัฐมีความสงสัยหรือหวาดระแวงอะไรเป็นพิเศษในกลุ่มพี่น้องชาวพุทธหรือไม่?? 

เพราะเวลานี้มีการสั่งการถึงขนาดว่าต้องให้องค์กรของชาวพุทธในบางองค์กรต้องรายงานอะไรต่อมิอะไรภายในองค์กรให้หน่วยงานของรัฐทราบโดยด่วน

ในเวลานี้ถ้าจะมองในอีกแง่มุมหนึ่งว่า รัฐพยายามสนองตอบในการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาในทางที่ดีขึ้น ให้ความเป็นธรรมในทุกศาสนานั้น แล้วเหตุการณ์ที่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องในหลายๆ เรื่อง หลายกรณีพร้อมกันทั่วประเทศนั้นจะตอบคำถามเหล่านี้ว่าอย่างไร 

**เช่น ขอให้ออกกฎหมายนมัสการสังเวชนียสถาน 4 แห่ง กฎหมายธนาคารพระพุทธศาสนา กฎหมายอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา เป็นต้น 

***หรือแม้แต่การเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะเพื่อเสนอโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องสำคัญ 

ก็ไม่เห็นมีท่าทีที่จะอ่อนน้อม ห่วงใย เอาใจใส่จากภาครัฐเหมือนในกรณีที่เร่งออกคำสั่งพิเศษนี้เลย ไม่เห็นเลยจริงๆ นอกจากท่าทีที่แข็งกร้าว ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ไร้ความเคารพยำเกรง อนิจจา

กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา เราชาวพุทธต้องอดทน เข้มแข็งและสามัคคีกันไว้เพื่ออนาคตของพระพุทธศาสนาบนผืนแผ่นดินไทย พวกเราต้องช่วยกันรักษาพระศาสนาไว้เพื่อเป็นสมบัติสืบทอดไปสู่ลูกหลานรุ่นต่อๆ ไปของพวกเราตราบนานเท่านาน

ที่มา. เพจพระเมธีธรรมาจารย์
#เจ้าคุณประสาร
23 สิงหาคม 2559


4 ข้อ ที่ประกาศมาเป็น 4 ข้อที่ทุกรัฐบาลก็ปฏิบัติมาโดยตลอดอยู่แล้ว ใช้ ม.44 มีอะไรพิเศษงั้นเหรอ???

การแก้ปัญหาเรื่องศาสนาที่ควรทำมี 2 ข้อ คือ
1. ต้องทำให้เป็นรัฐฆราวาส คือแยกรัฐ กับศาสนาออกอย่างชัดเจน
รัฐต้องไม่ก้าวก่ายทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรฐานเดียว เคารพความเป็นรัฐฆราวาสอยู่เหนือสิ่งอื่นใด

2. ไม่แยก รัฐเป็นผู้สนับสนุน ต้องสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี 2 มาตรฐาน


มาตรา44 นี้ จะมาสร้างความปรองดอง หรือยิ่งทำให้เกิดคำถาม หรือความขัดแย้งมากขึ้น ????

ถึงกับต้องใช้ ม.44 มาดูแลศาสนา

ใครเป็นคนกำหนดว่าอันไหนคือหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้อง รัฐจะไปกำหนดให้เขาอีกหรือ...

แค่เริ่มต้นก็หาว่ามีคนขยายความบิดเบือนให้เกิดความขัดแย้ง ไม่ยอมรับว่ามันเกิดจากร่างรัฐธรรมนูญ พูดแบบนี้ยิ่งไปกันใหญ่

วิเคราะห์ ม.44 แก้ปัญหาการบิดเบือนศาสนา สร้างความขัดแย้งจริงหรือ? วิเคราะห์ ม.44 แก้ปัญหาการบิดเบือนศาสนา สร้างความขัดแย้งจริงหรือ? Reviewed by bombom55 on 02:56 Rating: 5

68 ความคิดเห็น:

 1. พระพุทธศาสนา ให้พระสงฆ์ดูแลกันเองดีไหม

  ตอบลบ
 2. เราเชื่อว่าพระท่านดูแลกันมานาน ผู้นำยุคนี้ยังไว้ใจไม่ได้นะคะ

  ตอบลบ
 3. คณะสงฆ์ท่านปกครองและดูแลกันเองมา
  หลายสมัยแล้วอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุข
  ฆราวาสอย่ามาปกครองสงฆ์เลยค่ะ

  ตอบลบ
 4. เรื่องของสงฆ์ ให้สงฆ์ท่าน เป็นผู้ดูแลเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 5. พวกฆารวาสถือศีล5ไม่ครบเล่านี้หรือ ที่จะมาตัดสินว่าอะไรบิดเบือนศาสนา เห็นแล้วนะเศร้าใจ

  ตอบลบ
 6. พระสงฆ์ท่านดูแลและจัดการกันเองไม่ต้องทำเป็นมาหวังดีเลย มีแผนอย่างหรือปล่าวครับ

  ตอบลบ
 7. ศาสนาพุทธมีปัญหาจริงหรือ คนสร้างกระแสให้เป็นปัญหากันแน่ เอาอะไรมาเป็นมาตรฐานว่าบิดเบือน คนที่ตัดสินเป็นคนมีศีลเป็นผู้มีใจไม่ลำเอียงเข้าใจศาสนาพุทธมากแค่ไหน ???

  ตอบลบ
 8. ศาสนาพุทธมีปัญหาจริงหรือ คนสร้างกระแสให้เป็นปัญหากันแน่ เอาอะไรมาเป็นมาตรฐานว่าบิดเบือน คนที่ตัดสินเป็นคนมีศีลเป็นผู้มีใจไม่ลำเอียงเข้าใจศาสนาพุทธมากแค่ไหน ???

  ตอบลบ
 9. *สายเกินไปเสียแล้ว*บาปอกุศลทุกอย่างนั้น ไม่ใช่ว่า พอทำไปแล้ว จะส่งผลทันทีให้เห็นด้วยตาเนื้อ ถึงแม้ยังมองไม่เห็นผลของกรรมที่จะเกิดขึ้น สิ่งหนึ่งที่รับรู้ได้คือ เราจะไม่ค่อยสบายใจ เพราะกรรมดีทุกอย่างที่เราทำ จะมีความสุขความสบายใจเป็นผล ส่วนกรรมชั่วที่ทำด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ

  -ก็มีความทุกข์ทรมานเป็นผลกรรมตอบแทน เมื่อถึงเวลานั้นได้แต่บอกว่า สายเกินไปเสียแล้ว จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ เพื่อสั่งสมบุญให้กับตนเองอีกครั้ง ก็ต้องใช้เวลาอีกยาวนาน เพราะบาปกรรมที่เราทำลงไปนั้น แม้จะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม จะส่งผลเป็นวิบากที่ยาวนานเกินกว่า ที่เราคาดคิดเอาไว้เสียอีก

  ตอบลบ
 10. ยุคถิ่นกาขาว โมฆบุรุษทุศีลเรืองอำนาจ

  ตอบลบ
 11. ยุคถิ่นกาขาว โมฆบุรุษทุศีลเรืองอำนาจ

  ตอบลบ
 12. ไม่ต้องมามีบุญคุณที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา กรรมเป็นเครื่องส่อเจตนามาตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะมาควบคุมจัดการวัดไว้ในกำมือฆราวาสที่ศีลห้าก็ยังรักษาไม่ได้
  แค่ไม่ต้องยื่นจมูกมาวุ่นวาย จับผิด หาเรื่อง. พระให้เดือดร้อน เท่านี้ก็ดีถมไปแล้ว

  ตอบลบ
 13. รัฐกับศาสนาต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนคนเป็นย่อมแยกเอาจิตวิญญาณออกไปไม่ได้ ต้องคู่กันเสมอ หากคนไม่มีวิญญาณครองแล้วก็เรียกว่า คนตาย แม้รัฐหรือบุคคลไม่มีศาสนาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็ต้องมีคำสอนของบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เป็นแนวดำเนินชีวิตเป็นอย่างน้อย เพราะรัฐคือสังคมของคน

  ตอบลบ
 14. เรื่องศาสนาน่าจะเป็นหน้าที่ของสงฆ์นะคะ
  ฆราวาสก็ปกครองโดยฆราวาส
  สงฆ์ก็น่าจะปกครองโดยสงฆ์โดยพระธรรมวินียนะคะ

  ตอบลบ
 15. เรื่องศาสนาน่าจะเป็นหน้าที่ของสงฆ์นะคะ
  ฆราวาสก็ปกครองโดยฆราวาส
  สงฆ์ก็น่าจะปกครองโดยสงฆ์โดยพระธรรมวินียนะคะ

  ตอบลบ
 16. ธรรมสอนสั่งหยั้งใจให้เป็นสุข
  ธรรมช่วยทุกข์หมดไปใจสุขศานติ์
  ธรรมรักษาจิตใจให้เบิกบาน
  ธรรมบันดาลให้สุขตลอดไป
  ชัยชนะพระธรรมนำดวงจิต
  ชัยชนะพิชิตจิตผ่องใส
  ชัยชนะหมู่มารทุกชาติไป
  ชัยชนะให้พระชนะมาร...

  ตอบลบ
 17. ทานโทษนะครับ ก่อยจะบอกว่าบิดเบือนพระศาสนา
  ไปอ่านคัมภีร์ พระไตรปิฎกอะไรให้มันดีก่อนนะ ท่าน

  ตอบลบ
 18. ทำอะไรก็ปรึกษาพระบ้าง ไม่ใช่พระแต่อยากอุปถัมภ์ ถ้าไม่ถามก่อน จะคืนความสุขได้ถูกต้องได้อย่างไร

  ตอบลบ
 19. ทำอะไรก็ปรึกษาพระบ้าง ไม่ใช่พระแต่อยากอุปถัมภ์ ถ้าไม่ถามก่อน จะคืนความสุขได้ถูกต้องได้อย่างไร

  ตอบลบ
 20. #การใช้ม.44..เพื่อเอื้อให้บางศาสนาผลาญงบประมาณไปต่างประเทศหรือเปล่า..?
  #.หรือให้นายไพบูลย์.ยืมมืออำนาจรัฐไปจัดการกับพุทธใช่หรือไม่.?
  #..ต้องการจัดให้คนทุศีลมาปกครองสงฆ์ใช่หรือไม่..?

  ตอบลบ
 21. ธรรมะย่อมชนะอธรรม

  ตอบลบ
 22. สถาบันศาสนา เป็นสถาบันที่ปุถุชนอย่างเราต้องเเสดงความเคารพ คณะสงฆ์ท่านแบ่งหน้าที่การปกครองกันไว้แล้ว ควรปล่อยให้ท่านจัดการกันนะคะ

  ตอบลบ
 23. ตกลงทำเพื่ออะไรจะให้พวกท่านมาคุมพระใช่ใหม

  ตอบลบ
 24. ตกลงทำเพื่ออะไรจะให้พวกท่านมาคุมพระใช่ใหม

  ตอบลบ
 25. #ทำอะไรได้เข้าไปปรึกษาคณะสงฆ์บ้างหรือไม่..?เคยเห็นหัวชาวพุทธหรือเปล่า..?
  #เพราะพระพุทธศาสนามิใช่หรือที่ทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผนมั่นคงมาถึงทุกวันนี้

  ตอบลบ
 26. ให้สงฆ์ปกครองสงฆ์เถอะค่ะ

  ตอบลบ
 27. สรัางความปองดอง หรือแตกแยกยังสงสัย?

  ตอบลบ
 28. พระสงฆ์ท่านดูแลกันเองได้

  ตอบลบ
 29. ให้พระสงฆ์ดูแลกันเองดีไหม

  ตอบลบ
 30. 5555 ขำ กับคำว่าขัดเเย้ง
  ขัดเเย้ง กับใครหรือคะ?
  คนที่คิดต่าง ไม่ได้ทำให้เเตกเเยก
  อยากรู้ไหม ว่าใครทำบิดเบือนศาสนา
  เเ่ละ ทำให้บ้านเมืองไม่สงบสุข
  คิดออกไหมคะ?
  ม.44 ไม่ใช่ทางออก
  อำนาจ ที่ปราศจาก ความเมตตา
  คือ อำนาจ ที่นำมาซึ่งความปราชัย

  ตอบลบ
 31. ให้พระสงฆ์ดูแลกันเองดีกว่าไหมค่ะ

  ตอบลบ
 32. ไม่เข้าใจว่าจะอยากมาวุ่นวายกับเรื่องของพระ เรื่องศาสนาในเวลานี้เพื่ออะไรมากมายกันเล่า??

  ตอบลบ
 33. ในส่วนราชอาณาจักรไปทำหน้าที่ของตนให้เหมาะสมดีกว่า เพราะการไล่ล่าพระออกหมายจับ กล่าวเท็จ รื้อทำลายวัดดังข่าวที่เห็นมาตลอดรายวันไม่ได้ช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแต่อย่างใดแต่เห็นแต่ทำลายพระพุทธศาสนาแล้วจะเอาม.44มาขู่อีก

  ตอบลบ
 34. Junta ปัญญ่อ่อนอ่ะ ออกมาแต่ละกฏงี้ หางสะบัด เก็บไม่มิดเลย

  ตอบลบ
 35. ในส่วนราชอาณาจักรไปทำหน้าที่ของตนให้เหมาะสมดีกว่า เพราะการไล่ล่าพระออกหมายจับ กล่าวเท็จ รื้อทำลายวัดดังข่าวที่เห็นมาตลอดรายวันไม่ได้ช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแต่อย่างใดแต่เห็นแต่ทำลายพระพุทธศาสนาแล้วจะเอาม.44มาขู่อีก

  ตอบลบ
 36. รัฐไม่ควรแทรกแทรงพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 37. หากว่า ท่านนายกตู่ รักพุทธศาสนาอย่างจริงใจ ก้อควรเทใจให้ความสำคัญต่อพุทธศาสนามากกว่า นั่นคือ ต่อหน้าอย่างไรแลหลังก้อควรให้ชัดเจนทุกมุมมองด้วย

  ตอบลบ
 38. ฆราวาสไม่ควรเข้าบริหารงานสงฆ์ เขามี มส.ดูแอยู่

  ตอบลบ
 39. พระพุทธศาสนา ให้พระสงฆ์ดูแลกันเองดีไหมครับ

  ตอบลบ
 40. สร้างความปรองดอง คือรัฐไม่ใช้อำนาจที่่มีอยู่แทรกแทรงกิจกรรมของสงฆ์ และสงฆ์ก้ไม่เคยแทรกแทรงกิจกรรมด้านการเมืองเลยแม้ในอดีต

  ตอบลบ
 41. หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 42. หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 43. คณะสงฆ์อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขดีๆ แต่พอมี... มันเกิดอะไรขึ้นกับทุกวันนี้

  ตอบลบ
 44. พยายามตั้งหัวเรื่อง เพื่อทำลายพุทธศาสนา บาปหนักก็ไม่กลัว ท้าทายวิบากกรรมมาก ได้เจอแน่

  ตอบลบ
 45. ให้สงฆ์ปกครองดูแลกันเอง รัฐมีหน้าที่สนับสนุนเท่าที่ควรจะเป็น ไม่ควรก้าวก่ายหรือแทรกแซงกิจของสงฆ์ ฆารวาสอย่าได้หาญจะมาปกครองสงฆ์

  ตอบลบ
 46. เรื่องศาสนาหั้ยสงฆ์ท่านชำระกันเหอะ โยมรู้เท่าไม่ถึงจริงอย่าเข้าไปยุ่งเลย มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

  ตอบลบ
 47. #การใช้ม.44..เพื่อเอื้อให้บางศาสนาผลาญงบประมาณไปต่างประเทศหรือเปล่า..?
  #.หรือให้นายไพบูลย์.ยืมมืออำนาจรัฐไปจัดการกับพุทธใช่หรือไม่.?
  #..ต้องการจัดให้คนทุศีลมาปกครองสงฆ์ใช่หรือไม่..?

  ตอบลบ
 48. พระรัตนตรัย เป็นของสูงไม่ไปก้าวก่ายดีที่สุด เพราะฆารวาทศีล 5 รักษาให้ได้ก่อนค่อยคิดไปจัดระเบียบพระสงฆ์

  ตอบลบ
 49. กรูณาทำในสิ่งที่ถูกที่ควรเถอะ

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ24 สิงหาคม 2559 เวลา 08:38

  ถ้ารัฐบาลให้งบให้พี่น้องมุสลิมไปแสวงบุญกรุงเมกกะ รัฐบาลก็ต้องให้งบพี่น้องชาวพทธไปสังเวชนียสถานด้วย...กฎหมายต้องเท่าเทียม ไม่ใช่เลือกปฏิบัติ

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ24 สิงหาคม 2559 เวลา 08:39

  ถ้ารัฐบาลให้งบให้พี่น้องมุสลิมไปแสวงบุญกรุงเมกกะ รัฐบาลก็ต้องให้งบพี่น้องชาวพทธไปสังเวชนียสถานด้วย...กฎหมายต้องเท่าเทียม ไม่ใช่เลือกปฏิบัติ

  ตอบลบ
 52. ดูหน้าตาคนใช้ ม.44 แล้ว บอกตรงๆ ว่าไม่น่าเชื่อถือ

  ตอบลบ
 53. ประเทศไทยอยู่กันอย่างสงบมานับหลายร้อยปี โดยมี 3 สถาบันหลัก เป็นหลักในการปกครอง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต่างฝ่ายปกครองตนเอง อยู่กันมาอย่างสงบ เรียบง่ายและร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอด มาบัดนี้ คนในสถาบันชาติ อยากมีอำนาจควบคุมสถาบันศาสนา ด้วยเหตุผลใดหรือคะ? ควบคุมแล้วมันจะดีขึ้นอย่างไร ใครเป็นผู้ได้ผลประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงนี้ จริงหรือว่า ถ้าคนในชาติ ควบคุมศาสนาแล้ว ประเทศชาติจะดีขึ้น?? หรือว่ามันจะแย่ลง?? แล้วต่อไป 3 สถาบันหลัก ก็คงไร้ความหมาย แล้วเราจะอยู่กันอย่างสงบเหมือนเดิมหรือป่าว ใครบอกได้บ้างคะ??

  ตอบลบ
 54. จะไม่สงสัยอะไรเลย ถ้าวันนี้จนท.รัฐไม่มุ่งจ้องทำลายพระ ทำลายพระพุทธศาสนา เรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำแน่นอน

  ตอบลบ
 55. ถ้าฆาราวาสมาปกครองสงฆ์ ย่อมมีผลเสียมากกว่าผลดี ความเเตกเเยกย่อมตามมาเเน่นอน

  ตอบลบ
 56. ตามหลัก "พระธรรมวินัย" ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว และจะเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์ ในพระพุทธศาสนาต่อไปในกาลอันที่ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว ย่อมแจ่มแจ้งชัดเจนที่สุด ว่า "พระธรรมวินัย" ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้ว ย่อมเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นอกาลิโก คือ เป็นความจริงโดยไม่จำกัดกาล แม้กาลล่วงเลยมาถึงปัจจุบัน และต่อไปในอนาคตด้วย และด้วยเหตุผลดังกล่าว สงฆ์จึงต้องปกครองสงฆ์ด้วยกัน ตามพระธรรมวินัย เท่านั้นฯ

  ตอบลบ
 57. คุ้มครองพุทธศาสนาของชาวพุทธชอบแล้ว แต่เพื่อตามความเชื่อของบางคนที่จะบังคับให้คนอื่นเชื่อตาม ไม่ใช่สิ่งที่ถูก หรือใช้เป็นข้ออ้างในการล้มล้างชาวพุทธกลุ่มอื่นก็ไม่ถูก ชาวพุทธทั้งมวลต้องต่อต้าน

  ตอบลบ
 58. "จะไว้ใจได้ไหม..." เราชาวพุทธต้องอดทน... เข้มแข็งและสามัคคีกันไว้เพื่ออนาคตของพระพุทธศาสนาบนผืนแผ่นดินไทย... พวกเราต้องช่วยกันรักษาพระศาสนาไว้เพื่อเป็นสมบัติสืบทอดไปสู่ลูกหลานรุ่นต่อๆไปของพวกเราตราบนานเท่านาน...สาธุ

  ตอบลบ
 59. บิ๊กตู่ หน้าตาเริ่มหมองลงนะครับ

  ตอบลบ
 60. มากไปแล้ว มาก้าวก่ายอะไรกับคณะสงฆ์ ให้ท่านดูแลกันเองดั่งเช่นแต่ก่อนๆนั่นดีแล้ว
  รัฐก็อยู่ส่วนรัฐสิ

  ตอบลบ
 61. หน้าดำ คร่ำเครียด. หมอจีนจะพูว่า "โหงวเฮ้งลื้อแย่นะอาตู่อ่ะ ลื้อเข้าวัดมั่งเป่า. "

  ตอบลบ
 62. ใกล้จะหมดยุคกาขาวแล้ว จะก้าสู้ยุคสิวิไลแล้ว คนไม่มีคีลธรรมจะไม่มีฝครคบหา และจะไม่มีที่อยู่ในสังคม เพราะต่อไปจะมีแต่คนมีศีลเต็มบ้านเต็มเมื่อง

  ตอบลบ
 63. ใกล้จะหมดยุคกาขาวแล้ว จะก้าสู้ยุคสิวิไลแล้ว คนไม่มีคีลธรรมจะไม่มีฝครคบหา และจะไม่มีที่อยู่ในสังคม เพราะต่อไปจะมีแต่คนมีศีลเต็มบ้านเต็มเมื่อง

  ตอบลบ
 64. สาธุ สงฆ์ควรดูแลสงฆ์ด้วยกัน

  ตอบลบ
 65. ช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 66. ช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 67. พฤติกรรมเท่าทีผ่านมาน่าไว้วางใจหรือ?

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.